Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,230

 Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các nhà quản trị doanh nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết kinh doanh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2016 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-1850-2; Số: 4;Từ->đến trang: 4-15;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Năng lực lãnh đạo của các nhà quản trị doanh nghiệp là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Bài viết này tích hợp những khái niệm, những cách tiếp cận, những quan điểm khác nhau về năng lực lãnh đạo của các nhà quản trị doanh nghiệp. làm rõ nội hàm của năng lực lãnh đạo, thực trạng năng lực lãnh đạo của các nhà quản trị doanh nghiệp và các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo cho các nhà quản trị nhằm thúc đẩy liên kết kinh doanh giữa các doanh nghiệp của Việt Nam.Từ khóa: Năng lực; lãnh đạo; năng lực lãnh đạo; nhà quản trị doanh nghiệp; liên kết kinh doanh.
ABSTRACT
Leadership competencies of the managers of enterprise is one of the most important factors determining the success of business. This article integrates the concepts, approaches, different views about the leadership competencies of the managers of enterprise. Posts clarify the content of leadership competencies, leadership competencies situation of the managers of enterprises and solutions to improve leadership competencies for managers of enterprises to promote business links. Key Words: Competencies; leadership; leadership competencies; manager of enterprises; business links.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn