Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,090

 Hệ sinh thái kinh doanh: lý thuyết, kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia Quản trị và Kinh doanh COMB 2018 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-39453; Số: 6;Từ->đến trang: 37-47;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khoảng gần ba thập kỷ trước, các nhà kinh tế đầu tư nghiên cứu hệ sinh thái kinh doanh, dựa trên khái niệm hệ sinh thái tự nhiên. Tuy nhiên, nội hàm của hệ sinh thái kinh doanh và những ứng dụng của nó vẫn đang còn được thử nghiệm ở các quốc gia trên thế giới. Để nghiên cứu hệ sinh thái kinh doanh trong điều kiện môi trường kinh doanh của nước ta. bài viết này làm rõ bản chất, nội hàm và kinh nghiệm tạo lập hệ sinh thái kinh doanh của các nước, đúc kết những kinh nghiệm của thế giới, rút ra những bài học làm nền tảng cho những quyết sách về phát triển hệ sinh thái kinh doanh tại Việt Nam.Từ khóa: hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái kinh doanh.
ABSTRACT
Nearly three decades ago, economists invested in business ecosystems, based on the concept of natural biosystems. However, the implications of the business ecosystems and its applications are still being tested in countries around the world. To study the business ecosystems in the context of business environment of our country. This article clarifies the nature, content and experience of creating a business ecosystem of countries, summarizes world experiences, draws lessons that underpin the development of the business ecosystems in Vietnam. Keywords: natural biosystem, bussines ecosystem.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn