Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,327

 Đề xuất mô hình phát triển loại hình du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới, Cao Trí Dũng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2018 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-39453; Số: 6;Từ->đến trang: 260-269;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hành lang Kinh tế Đông Tây (HLKTĐT) có ý nghĩa to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách và tăng cường liên kết giữa vùng này với những khu vực khác trong ASEAN cũng như với các nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời giúp hỗ trợ sự phát triển công - nông nghiệp, du lịch, giúp tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân tại các khu vực biên giới và nông thôn. Trong các lĩnh vực này, du lịch có thể được coi là một trong những hướng đi quan trọng nhất, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trên tuyến cũng như nhu cầu ngày càng cao của du khách. Mặc dù đã thông tuyến và bước đầu đã triển khai những chương trình, hoạt động nhằm kết nối giữa các địa phương, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có mô hình phát triển du lịch cụ thể nào được hình thành. Vì vậy, trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, đánh giá thực trạng cũng như phân tích các yếu tố tác động đến phát triển du lịch đường bộ trên tuyến, nhóm nghiên cứu mạnh dạn đề xuất mô hình phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây với sự hợp tác của 3 bên: Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư; khai thác, triển khai, tác động lên 8 nhóm nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển của sản phẩm du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây. Từ khóa: Du lịch đường bộ; mô hình; liên kết; Hành lang Kinh tế Đông Tây.
ABSTRACT
The East West Economic Corridor (EWEC) has great significance for socio-economic development, contributing to narrow the gap and strengthening the link among the regions within ASEAN as well as with other countries. It also supports the development of industry, agriculture, tourism, employment, income generation for people living in border and rural areas. In these fields, tourism can be considered as one of the most important directions, suited to the potential and strength of each locality on the route as well as the increasing demand of tourists. Although it has already started to introduce and implement inter-provincial programs and activities, no specific tourism development model has been developed. Therefore, on the basis of theoretical research, assessment of the reality as well as analysis of factors affecting on the route, the research team boldly proposed the model of development of overland tourism on the East-West Economic Corridor with the cooperation of the three parties: the State, the business community, the population community; Exploiting, deploying and impacting the 8 basic factors affecting the development of road tourism products on the East-West Economic Corridor. Keywords: Overland tourism; model; link; The East West Economic Corridor.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn