Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,170,840

 Nghiên cứu đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
 của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới, Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nơi đăng: Tạp chí Công Thương: Các kết quả nghiên cứu khoa học, ISSN 0866 - 7756; Số: số 8, 5/2018;Từ->đến trang: 112-122;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này sử dụng các phương phápp nghiên cứu nđịnh tính và định lượng để xác định các nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghieäp chế biến thủy sản Đà Nẵng. Từ kết qủa nghiên cứu, đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lựcc cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Đà Nẵng.Từ khóa: năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp chế biến thủy sản, thành phố Đà Nẵng
ABSTRACT
This study uses qualitative and quantitative research methods to identify internal factors affecting the competitiveness of Danang seafood processing enterprises. From the results of the study, propose policy implications to improve the competitiveness of Danang seafood processing enterprises. Key words: competitiveness, seafood processing enterprises, Da Nang city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn