Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,737

 
Actors afecting prawn farming development in Tra Vinh Province (Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le The Gioi, Lam Thi My Lan
Nơi đăng: The International Conference on Management and Business – COMB 2019 ISBN: 978-604-84-4583-6; Số: Số 1, năm 2019;Từ->đến trang: 358-371;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi tôm để đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm cải thiện mô hình nuôi tôm, góp phần nâng cao thu nhập hộ nông dân và phát triển kinh tế địa phương. Nghiên cứu đã khảo sát 300 hộ nông dân với mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM) để phân tích các yếu tố trong mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố được đề xuất trong mô hình nghiên cứu có ảnh hưởng đến sự phát triển nuôi tôm, ngoại trừ các yếu tố lao động không đủ để xác định sự ảnh hưởng; do đó, cần nghiên cứu thêm với một mẫu lớn hơn của lực lượng lao động trong ngành nuôi tôm. Từ khóa: Phát triển, nuôi tôm, ảnh hưởng đến các yếu tố.
ABSTRACT
The study aims to identify and evaluate factors affecting prawn farming development to suggest some policy implications for improving prawn farming models that contribute to raising farmer household incomes and developing the local economy. The study surveyed 300 farmers with linear structural equation model (SEM) to analyze factors in the research model. The research results show that the proposed factors in the research model have an influence on prawn farming development except labour factors that are not sufficient to determine the impact; therefore, further research with a larger sample of the labour force in prawn farming is needed. Key Words: Development, prawn farming, affecting factors.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn