Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,991

 Phân tích sự ảnh hưởng của chuyên môn hóa và tập trung hóa đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới.
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Hà Nội; Số: 1;Từ->đến trang: 74-77;Năm: 1991
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn