Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,114

 Thâm canh hóa nông nghiệp - Phương pháp luận và thực tiễn đánh giá trình độ và hiệu quả.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới.
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học số 6, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 6;Từ->đến trang: 41-44;Năm: 1991
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn