Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,866,826

 Toàn cầu hoá: những thách thức trong hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới, Đặng Công Tuấn.
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Mỹ "Những khía cạnh kinh tế và pháp lý trong hoạch định chiến lược kinh tế - xã hội của của các tỉnh Miền Trung Việt Nam", ĐH Đà Nẵng - United States-Vietnam Foudation.
marriage affairs open i want an affair
; Số: 1;Từ->đến trang: 88-95.;Năm: 2002
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn