Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,866,453

 Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam - Từ kinh nghiệm đến giải pháp.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Annual Buletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University (Tokyo, Japan); Số: 22;Từ->đến trang: 116-148;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn