Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,782

 Định vị thương hiệu: Cách tiếp cận MDS (multidimensional scaling).
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển kinh tế. Trường đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh; Số: 185;Từ->đến trang: 2-5;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn