Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,242

 Các chính sách tài chính - tiền tệ nhằm kích cầu và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua lạm phát và khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương “Một số vấn đề cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh của khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay”, Kỷ yếu toàn văn, Hà Nội; Số: 4;Từ->đến trang: 84-91;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn