Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,170,943

 Thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 6(29) 2008, Đại học Đà Nẵng, tr.84-93. Lê Thế Giới.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 6(29),3(27);Từ->đến trang: 84-93, 108-118;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn