Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,739

 Practical industrial development assistance in the world and lessions learned for Vietnam
(Thực tiễn phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
Nơi đăng: Journal of Science and Technology, (English) The University of Danang; Số: 12(73);Từ->đến trang: 65-72;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) có vai trò quan trọng trong việc thu hút và hấp thụ các nguồn vốn và công nghệ cao, thiết lập vị thế trong chuỗi phân công lao động quốc tế và theo đuổi các ngành công nghiệp giá trị cao. Để công nghiệp hóa thành công, Việt Nam phải phát triển một hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp, trong đó công nghiệp hỗ trợ được xem như nút thắt cho sự phát triển công nghiệp. Bài viết này tập trung làm rõ: các khái niệm về công nghiệp hỗ trợ, quan điểm phát triển công nghiệp hỗ trợ cho Việt Nam, các mô hình phát triển công nghiệp hỗ trợ chủ yếu, các vấn đề then chốt trong phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới, kinh nghiệm của các nước phát triển công nghiệp hỗ trợ thành công và bài học cho việc phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.
ABSTRACT
Development of supporting industries (SI) plays a critical role in attracting and absorbing capital and high technology, set position in the chain of international division of labor and pursue high-value industries. To successfully industrialized, Vietnam must develop a system of industrial infrastructure, including support industries are considered bottlenecks to the development of Vietnam's industry. This article makes clear focus: the concept of supporting industries, the development of supporting industries in Vietnam, and models supporting industry development mainly, the key issue in development of supporting industries in the world, the experience of the developed countries to support industrial success and lessons for the development of supporting industries in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn