Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,404

 Phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; quan điểm, định hướng và đổi mới chính sách
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 11(72);Từ->đến trang: 19-26;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sau hơn hai mươi năm triển khai xây dựng và phát triển, các khu công nghiệp (KCN) ở nước ta đã có những bước tiến khá vững chắc, khu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất, có những đóng góp quan trọng vào phát triển nền kinh tế của đất nước và của các địa phương và tham gia tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, để đáp ứng các yêu cầu phát triển công nghiệp nói chung và các khu công nghiệp nói riêng, các khu công nghiệp Việt Nam cần phải được hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải tiến mạnh mẽ về phương thức quản lý. Bài viết này tập trung luận giải các vấn đề về quan điểm phát triển công nghiệp và khu công nghiệp, định hướng và những điểm cần đổi mới về chính sách phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam trong thời gian đến.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
After more than twenty years of construction and development, industrial parks (IPs) in our country has made solid progress, the business attracted many domestic and foreign investment for production development, there important contribution to the economic development of the country and of the local and participate actively in the process of international economic integration. However, to meet the requirements of industrial development in general and in particular the industrial zones, industrial parks Vietnam have completed the infrastructure and training to improve the quality of human resources and strong improvement of management practices. This article focuses on the issues commentaries perspective of industrial development and industrial parks, and the orientation of innovation policy to develop industrial parks in Vietnam in the coming time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn