Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,765

 Quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp Việt nam – vấn đề và giải pháp
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thế Giới
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 11(72);Từ->đến trang: 44-50;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Áp dụng quản trị chuỗi cung ứng (SCM) cho phép nâng cao hiệu suất của các dòng sản phẩm thông qua việc phối hợp giữa các nhà cung cấp với nhau, giảm chi phí lưu kho sản phẩm và do đó, cho phép thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt hơn, đồng thời đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, ở Việt Nam SCM chưa được triển khai đồng bộ, còn nhiều bất cập, rủi ro và kém hiệu quả. Bài viết này đưa ra các đánh giá tổng quan về những yếu kém của SCM trong các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và đề xuất một số giải pháp tạo lập các yếu tố nền tảng nhằm thúc đẩy các ứng dụng về SCM trong các doanh nghiệp.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
Applying supply chain management (SCM) enables enterprises enhance performance of the product lines through the combination with other vendors, reduce inventory costs and therefore satisfy customer’s needs better, and respond quickly to market changes. However, in Vietnam, SCM is not implemented synchronously. It is also inadequate, inefficient and risky. This article gives an overview analysis of the weaknesses of SCM in Vietnamese companies and proposes solutions to create the foundation for promoting the application of SCM in the companies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn