Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,943

 Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: Tiếp cận mô hình lý thuyết
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Huy, Lê Thế Giới
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Colloque International Runsus 2010 (Đại học Nice Sophia Antipolis (France) và Đại học Đà nẵng Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 23-25 Mars 2010;Từ->đến trang: 96-128;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn