Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,971

 Developing Cooperative in Vietnam - Practice and Policies (Phát triển hợp tác xã ở Việt Nam - Thực tiễn và chính sách)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
Nơi đăng: Sungkonghoe Business Revieww, Korea ISSN 2005-7601; Số: Volume 6 Spesial Isue;Từ->đến trang: 62 - 76;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài viết hệ thống hoá các nghiên cứu về thực tiễn phát triển khu vực kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam trong thời gian qua, phân tích một số mô hình hợp tác xã mới và đề xuất hoàn thiện chinh sách và giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã trong thời gian đến.
ABSTRACT
This article is going to systemize researches on pratice of developing cooperative economics area in Vietnam in recent years, analyze same new cooperative models and suggest improving policies and solution to develop cooperative economics in coming time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn