Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng: Nghiên cứu thực tế tại thành phố Đà Nẵng. Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2010-ĐN01-22 (Chủ trì đề tài). Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Thành viên: TS Lê Văn Huy, TS Nguyễn Thanh Liêm. Mã số: B2010-ĐN01-22. Năm: 2011. (May 16 2012 8:55AM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng. Đề tài NCKH cấp Thành phố Đà Nẵng (2008).. Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Mã số: ĐN2007-2008. Năm: 2008. (Dec 31 2010 9:57AM)
[3] Đề tài Khác: Chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ ở khu vực Đông Nam Á. Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Đà Nẵng và Viện nghiên cứu công nghiệp, Đại học Obirin Nhật Bản, do Trung tâm châu Á, Quĩ Nhật Bản tài trợ, 2004 – 2006.. Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Thành viên: . Mã số: 2004-2006. Năm: 2006. (Dec 31 2010 9:57AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (e-learning) ngành Quản trị Kinh doanh của Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2006). Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2006-ĐN01-03 (Chủ trì đề tài).. Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Thành viên: . Mã số: B2006-ĐN01-03. Năm: 2006. (Dec 31 2010 9:57AM)
[5] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Những giải pháp thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - chính sách và giải pháp phát triển (2003-2005). Đề tài NCKH cấp Bộ trọng điểm, mã số B2003-III-TĐ (Chủ trì đề tài).. Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Mã số: B2003-III-TĐ. Năm: 2005. (Dec 31 2010 9:57AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Thiết kế mô hình các nhân tố tác động đến hội nhập công nghệ mới ở các doanh nghiệp Việt Nam (trong lĩnh vực hội nhập internet) (2005). Đề tài NCKH cấp Bộ,(Chủ trì đề tài).. Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Thành viên: . Mã số: B2005-III-37. Năm: 2005. (Dec 31 2010 9:57AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Đẩy mạnh việc thu hút và sử dụng có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (2001-2002). Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2001-III-05 (Chủ trì đề tài).. Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Thành viên: . Mã số: B2001-III-05. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:57AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Ảnh hưởng của khu công nghiệp Dung Quất đến môi trường đầu tư của miền Trung Việt Nam (2002). Đề tài NCKH cấp Đại học Đà Nẵng, mã số B96-02-02 (Chủ trì đề tài).. Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Mã số: B96-02-02. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:57AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Một số giải pháp đẩy mạnh đầu tư cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (2000). Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2000-III-19 (Chủ trì đề tài).. Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Mã số: B2000-III-19. Năm: 2000. (Dec 31 2010 9:57AM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Một số vấn đề về đào tạo cán bộ quản lý phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (1996-1999). Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B96-14-02 (Chủ trì đề tài).. Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Mã số: B96-14-02. Năm: 1999. (Dec 31 2010 9:57AM)
[11] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng khung chương trình và chương trình môn học các ngành đại học kinh tế tại Trường ĐH Kinh tế và QTKD, ĐH Đà Nẵng (1996). Đề tài NCKH cấp Bộ (Phó chủ nhiệm đề tài).. Chủ nhiệm: PCN Lê Thế Giới. Thành viên: . Mã số: 1995-1996. Năm: 1996. (Dec 31 2010 9:57AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn