Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,245

 Đẩy mạnh việc thu hút và sử dụng có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (2001-2002). Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2001-III-05 (Chủ trì đề tài).
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Lê Thế Giới; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: B2001-III-05 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn