Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,096,821

 Chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ ở khu vực Đông Nam Á. Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Đà Nẵng và Viện nghiên cứu công nghiệp, Đại học Obirin Nhật Bản, do Trung tâm châu Á, Quĩ Nhật Bản tài trợ, 2004 – 2006.
Chủ nhiệm:  Lê Thế Giới; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: 2004-2006 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kinh tế
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn