Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,597

 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (e-learning) ngành Quản trị Kinh doanh của Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2006). Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2006-ĐN01-03 (Chủ trì đề tài).
marriage affairs
Chủ nhiệm:  Lê Thế Giới; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: B2006-ĐN01-03 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn