Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

(Nov 30 2019 6:13PM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Feb 22 2015 10:28AM)(Jan 28 2011 8:23AM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Jan 14 2011 2:20PM)(Jan 14 2011 2:21PM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Nov 30 2019 8:56PM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Jan 14 2011 8:56AM)(Dec 31 2010 9:59AM)
[1]Quản trị chiến lược toàn cầu. Chuyên đề NCS Chủ biên: Lê Thế Giới. Nơi XB: Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Năm 2018.
[2]Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt nam - Lý thuyết, thực tiễn và chính sách Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia. Năm 2014.
[3]Quản trị thương hiệu Chủ biên: Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: Lê Thế Giới, Lê Thị Minh Hằng. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2014.
[4]Quản trị Marketing - Định hướng giá trị Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2010.
[5]Kinh tế vi mô Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả:  Nguyễn Hồng Trình, Đặng Công Tuấn, Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thi Bích Thuỷ.. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2006.
[6]Nghiên cứu marketing - lý thuyết và ứng dụng Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả:  Nguyễn Xuân Lãn, Đặng Công Tuấn, Lê Văn Huy.. Nơi XB: NXB Thống kê. Năm 2006.
[7]Quản trị học Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Loan, Ngô Xuân Thuỷ. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2006.
[8]Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững Chủ biên: PGS.TS. Lê Thế Giới. Đồng tác giả:  PGS.TS. Võ Xuân Tiến, PGS.TS. Trương Bá Thanh (đồng chủ biên). Nơi XB: NXB Chính trị quốc gia. Năm 2005.
[9]Marketing trong GD - ĐT Chủ biên: Lê Thế Giới. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2004.
[10]Marketing Công nghiệp (B2B). Chuyên đề NCS Chủ biên: Lê Thế Giới. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2004.
[11]Nghiên cứu marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2002.
[12]Quản trị Marketing - Lý thuyết và thực hành trong môi trường ảo Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Đặng Công Tuấn. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2000.
[13]Quản trị Marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1999.
[14]Nghiên cứu marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: Đại học Huế, NXB Giáo dục. Năm 1997.
[15]Kinh tế thị trường Chủ biên: Lê Thế Giới. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.
[16]Quản trị Kinh doanh Chủ biên: Lê Thế Giới (Chủ biên). Đồng tác giả:  Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Khoa Khôi.. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1996.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn