Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,785

 Nghiên cứu tổ chức dạy học phần Cơ học Vật lý Trung học cơ sở theo Lí thuyết sư phạm tích hợp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS Lê Thanh HuyNgô Thị Chinh
Nơi đăng: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Đặc biệt;Từ->đến trang: 111 - 112;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tích hợp là một trong những xu thế dạy học đã và đang được quan tâm nghiên cứu và áp dụng vào nhà trường ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Vấn đề đặt ra trong việc đổi mới giáo dục ở nước ta sau 2015 là làm thế nào để tiếp cận, nghiên cứu và vận dụng dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực thực hiện cho học sinh (HS) đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Đề tài mà chúng tôi thực hiện nghiên cứu về lý thuyết sư phạm tích hợp để thiết kế các số giáo án, bài giảng dạy học phần Cơ học vật lý trung học cơ sở (THCS) theo hướng tích hợp các môn học Vật lý, Toán học, Sinh học, Hóa học, Địa lý…
ABSTRACT
Integration is one of the trends of teaching has beenof interest, research and application in the field in Vietnamand many countries around the world. At issue in education reform in our country after 2015 is how to access and useresearch and teaching integrated to develop the capacity to implement the student (HS) to meet the real needs of socialreality. This research topics we carry out research onintegrated pedagogical theory to design lesson plans, lecturesto teach the Mechanics physical education program of junior high school (secondary school) in the direction of integratedsubjects of Physics, Mathematics, Biology, Chemistry,Geography ...
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn