Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,825

 Dạy học Dự án – giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân, Phùng Thị Tố Loan
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc; Số: ISBN: 978-604-80-1310-3;Từ->đến trang: 704-713;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dạy học tích hợp là một quan điểm dạy học nhằm hình thành ở học sinh những năng lực giải quyết hiệu quả các tình huống thực tiễn dựa trên sự huy động kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, dạy học dự án là phương pháp dạy học hiệu quả thực hiện quan điểm dạy học tích hợp. Bài báo trình bày trình bày quy trình tổ chức dạy học dự án về chủ đề “Bếp năng lượng Mặt trời”, chương trình vật lý 11 để thể hiện quan điểm tích hợp xuyên môn (mức độ cao nhất của dạy học tích hợp), qua đó hình thành cho học sinh các năng lực, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
ABSTRACT
Integrated Teaching is a teaching perspective, it gives students the ability to solve practical situations based on the mobilization of knowledge and skills from many different subjects. In particular, Project based learning is effective teaching methods, it performs thoughts integrated teaching. This scientific article presents the process of Project based learning on the topic "Solar Cookers" physics grades 11, in order to views Cross-Subject Integrated Teaching (the highest level of integrated teaching), thereby it formed for students of competence, particularly problem solving ability and creativity.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn