Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,746

 Quy trình bồi dưỡng dạy học tích hợp cho sinh viên ngành sư phạm đáp ứng CTGDPT mới
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc; Số: ISBN: 978-604-80-1310-3;Từ->đến trang: 489-502;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, dạy học tích hợp được xem là một nguyên tắc dạy học, một giải pháp hiệu quả nhằm phát triển năng lực học sinh. Để đáp ứng được chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới, đòi hỏi sinh viên ngành sư phạm phải có năng lực tổ chức dạy học tích hợp. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng các mô hình bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên là một yêu cần cấp thiết đối với các trường sư phạm hiện nay ở nước ta. Bài báo đề xuất một quy trình bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp (môn khoa học tự nhiên) một cách tuần tự và bền vững cho sinh viên sư phạm dựa trên khai thác tối đa các ưu thế của lý thuyết về năng lực thực hiện và dạy học vi mô.
ABSTRACT
Abstract
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn