Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,242

 Xây dựng hệ thống câu hỏi về chủ đề “Cơ học” vật lý 10 THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Lê Thị Minh Phương
Nơi đăng: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Số: Vol. 62, No. 1;Từ->đến trang: 42-51;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghị quyết lần thứ XI của Đảng đã đề ra“Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo”. Theo đó, các thành tố của quá trình dạy học (DH), đặc biệt là kiểm tra đánh giá (KTĐG), kết quả học tập (KQHT) của học sinh (HS) cần được đổi mới, theo định hướng phát triển năng lực (PTNL). Để ĐG và phát triển được các NLHS, chúng ta cần dựa vào hệ thống các NL và các hệ thống câu hỏi (HTCH) tương ứng nhằm thu thập, phân tích, xử lý thông tin để xác định các NL mà HS được hình thành. HTCH theo hướng PTNL là công cụ để HS luyện tập, nhằm hình thành những NL cần thiết sau khi học xong chủ đề Cơ học và là công cụ giúp giáo viên (GV) ĐG năng lực HS được hình thành trong quá trình DH. Nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất hệ thống các NL cần ĐG trong DH phần Cơ học Vật lý 10 THPT, thông qua đó đề xuất HTCH theo hướng PTNL HS tương ứng với các NL mà HS cần đạt sau khi dạy xong chủ đề Cơ học.
ABSTRACT
The 11th resolution by the Communist Party of Vietnam (CPV) has introduced “Radical and comprehensive innovation in Education and Training”. Accordingly, the elements in the teaching process, especially the testing - assessment of students’ learning outcomes are supposed to be renovated toward the development of competences. In order to assess and develop students’ compentences, the proper system of competences and question banks should be used for collecting, analyzing and processing the data to identify the compentences that the students gain. The question banks toward the development of competences are the tool for students to practice to achieve necessary competences after studying the theme “Mechanics” and the tool for teachers to assess the students’ competences through the teaching process. This paper introduces the system of competences needing to be assessed in teaching the module “Mechanics”, in the Grade 10 physics book and proposes question banks toward the development of competences corresponding to the competences that the students acquire through learning “Mechanics”.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn