Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,038

 Hệ thống quản lý đoàn viên - sinh viên góp phần đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS Lê Thanh Huy, Nhóm Yumas– khoa Tin học: ThS. Nguyễn Thanh Tuấn - Giảng viên, Nhữ Văn Cử, Trần Văn Hưng, Đặng Thị Thúy An, Trần Xuân Trường, Trần Thị Bích Liễu– sinh viên khoa Tin học Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay việc quản lý ðoàn viên nói riêng và quản lý sinh viên nói chung trong các trýờng ðại học ðào tạo theo học chế tín chỉ còn gặp rất nhiều khó khãn do số lýợng sinh viên ngày càng tãng. Các thông tin dữ liệu rất nhiều dẫn ðến việc nhập, xuất, tìm kiếm và lýu trữ dữ liệu sinh viên nhý: quản lý thông tin lý lịch, học lực, hạnh kiểm, các thành tích sinh viên trong học tập và rèn luyện... còn hạn chế và tốn kém về tiền của, công sức và thời gian.
Trong bài viết này chúng tôi ðề cập ðến sự cần thiết xây dựng Hệ thống Quản lý ðoàn viên – sinh viên nhằm ðổi mới quản lý và nâng cao chất lýợng ðào tạo trong các trýờng ðại học ðào tạo theo học chế tín chỉ.
ABSTRACT
The union members management in particular and the students management in general in Universities training the modular credits scheme gets much difficulty in current time because the number of students is gettingmore and more. The students information is too much so it cost much money, time and effort to import, export, search for the student data such as theirprofile, capacity, conduct and their achievement in study and increasing morality.
In this article, we mention the necessary to build the Union and Student management system in oder to innovate the management and raise the training quality of method teaching in the university follow the credits.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn