Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,126

 Vận dụng e-Learning trong dạy học đại học theo học chế tín chỉ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học “đổi mới phương pháp dạy học đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Đại học Sư phạm – Đại học Huế; Số: 1;Từ->đến trang: 13;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT
E-Learning là môi trường học tập với sự hỗ trợ của truyền thông đa phương tiện (Internet, Intranet, TV, Video, CD- ROM, DVD…) giúp người học chủ động để lĩnh hội kiến thức một cách hiệu quả dưới các hình thức nhưe-mail, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo video,…rất phù hợp với dạy học theo học chế tín chỉ. Bài báo này phân tích về vai trò của e-Learningvà giảng viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học theo học chế tín chỉ.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
ABSTRACT
E-Learning is environmentof learning with the support of multimedia (Internet, Intranet, TV, Video, CD- ROM, DVD…) to help the best initiativeof learner to apprehendknowledgeby email, chat online, forum, discuss, examination online… This article analyzes the role of e-Learning and lecturerin the innovation of method teaching in the university follow the credits
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn