Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,120

 Khai thác và sử dụng phương tiện nghe nhìn nâng cao hiệu quả dạy học phần Cảm ứng từ ở các trường THPT.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Lê Phương Uyên
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V- 2012
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 2;Từ->đến trang: 111-115;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương tiện nghe nhìn (PPTN) bao gồm mọi thiết bị kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp được dùng trong quá trình dạy học nhằm mục đích làm dễ dàng cho sự truyền đạt và tiếp thu kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo dưới dạng kênh hình và kênh tiếng. Đề tài điều tra vai trò PPTN và định hướng sử dụng có hiệu quả PPTN ở một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam nhằm tăng tích trực quan của các môn học, tạo hứng thú, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức của học sinh. Đồng thời đề tài còn xây dựng được kho tư liệu hỗ trợ dạy học trong chương “Cảm ứng điện từ” vật lí 11 nâng cao trung học phổ thông nhằm giải quyết một phần khó khăn hiện nay về thiết bị dạy học, thiết bị thí nghiệm ở các trường trung học phổ thông hiện nay.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Visual media including all technical equipment from the simple to the complex, it is used in the teaching process in order to facilitate communication and to acquire knowledge, skills and techniques, it is expressed in the form of images and sounds. This scientific research investigate the role visual media and orient effective the use of media equipment in any high school at Danang city and Quangnam provice. This is to increase the visual effect of the subject, create excitement as well as enhanced ability to use knowledge of students. Besides, it built the media repository that supports teaching of “Electromagnetic induction” chapter into the advanced physics of 11 graders to reduce difficulty on lack of equipments in high schools.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn