Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,805

 Khảo sát nhu câu bồi dưỡng của giáo viên Vật lý các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn Thành phố Đà nẵng - tỉnh Quảng nam và đề xuất các chương trình bồi dưỡng giáo viên.
Chủ nhiệm:  TS Lê Hồng Sơn
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  TS. Lê Thanh Huy, ThS. Trần Bá Nam, ThS. Đặng Văn Hậu
Số: T2014-03-39 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn