Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,468

 Vận dụng e-Learning xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá kết quả học tập sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng theo hình thức tín chỉ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Lê Thanh Huy; Thành viên:  
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: T2010 - 03 - 04 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Sý phạm - ĐH Đà Nằng bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến qua hệ thống e-Learning theo hình thức đào tạo tín chỉ
marriage affairs open i want an affair

Hệ thống kiểm tra ðánh giá bằng hình thức trắc nghiệm khách quan cho một số môn học của một số khoa
Hýớng tới xây dựng ðề án thi trắc nghiệm quan mạng máy tính các môn (có thể) dựa trên hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan ðang xây dựng ở các khoa. Nếu có ðiều kiện chuyển giao cho các trýờng thành viên trong ĐH Đà Nẵng ðể thi trắc nghiệm qua mạng máy tính nội bộ hoặc sử dụng thi trắc nghiệm trực tuyến
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn