Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,837,738

 The Green Fiscal Mechanism and Reform for Low Carbon Development: East Asia and Europe
Chủ biên: Akihisha Mori et all; Đồng tác giả: Le Thi Kim Oanh
Nơi xuất bản: Routledge, New York-London; Mã số: ISBN ;Năm XB: 2014
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Môi trường
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn