Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,513

 Đô thành Điển Xung của vương quốc Lâm Ấp trong sách Thủy Kinh chú
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mai - Zhang Zhuoqing
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử; Số: 3 (503);Từ->đến trang: 62-76;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thủy Kinh chú được viết vào đầu thế kỉ thứ 6 nhưng những mô tả về đô thành Điển Xung (Sinhapura, Trà Kiệu) phản ánh hiện trạng của nó ở đầu thế kỉ 5 và trước sau đó một khoảng thời gian. Có thể đô thành Điển Xung qua hàng ngàn năm có nhiều biến thiên, nhưng những đặc trưng cơ bản của chúng như sự lựa chọn hay quan niệm về yếu tố cảnh quan tự nhiên trong xây dựng, quy mô quy hoạch, kỹ thuật xây thành đã hình thành và có thể xác định được, ít nhất là trong nền cảnh của giai đoạn lịch sử đó. Bài viết muốn trình bày những mô tả của thư tịch Thủy Kinh chú về thành Điển Xung, xem xét mối tương quan giữa chúng với những thành tựu khảo cổ trong gần một thế kỉ ở Trà Kiệu có niên đại được đoán định trong khung thời gian tương đối từ thế kỉ 3 đến thế kỉ thứ 7, rút ra một vài nhận xét về đặc điểm của đô thành Điển Xung nói riêng và thành trì Lâm Ấp nói chung về sự lựa chọn vị trí tọa lạc, cảnh quan tự nhiên, diện mạo đô thành và kỹ thuật xây dựng.
ABSTRACT
Shui Jing Zhu book was written in the early 6 th century, but the descriptions of the Dian Chong capital (Sinhapura, Tra Kieu) to reflect its current status in the early 5th century and a period of time before or then. Maybe the Dian Chong capital spent thousands of years with many variations, but the basic characteristics of them as choice or conception of the natural landscape elements in construction, scale planning and engineering of has formed and can identified, at least in the background of that historical period. This article like to show the descriptions of the Shui Jing Zhu bibliographic about Dian Chong, consider the relationship between them with archaeological achievements in almost a century in Tra Kieu dating is predictable from 3rd century to the 7 th century, draw a few comments about the characteristics of the Dian Chong capital in particular and around Linyi in general of choice located position, natural landscape, the city appearance and construction techniques.
[ 2018\2018m05d031_10_45_10LE_THI_MAI_DO_THANH_DIEN_XUNG_CUA_VUONG_QUOC_LAM_AP_Bai_da_sua_Tap_chi_NCLS.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn