Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,853,790

 NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI ĐỊA DANH LÀNG XÃ Ở DINH QUẢNG NAM QUA BẢN TẤU CỦA BỘ HỘ TRONG SỬ LIỆU MINH MẠNG TẤU NGHỊ (1824) 1824年命名奏议史料中户部奏文的广南营地名更改研究
Chủ nhiệm:  TS. Lê Thị Mai黎氏梅博士; Thành viên:  TS. Trương Anh Thuận张英顺博士
Số: T2017-03-05 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

Nằm trong tập sử liệu Minh Mạng tấu nghị, bản tấu về việc thay đổi các ĐD trên phạm vi cả nước có “quốc âm tịnh bất nhã” thành các “gia danh” do bộ Hộ soạn, được hoàng đế chuẩn y thi hành vào tháng 2 năm Minh Mạng thứ 5 (1824), đánh dấu một bước chuyển căn bản trong hệ thống ĐD của nhiều vùng đất, trong đó có dinh QN (địa phận gồm tỉnh QN và thành phố ĐN nay) - địa phương có số lượng ĐD được thay mới nhiều nhất. Đề tài đã giới thiệu và khảo sát nội dung phần thay đổi ĐD ở dinh QN trong bản tấu nghị trên và nêu lên một số đề xuất cho công tác hoạch định hành chính hiện nay.

         明命五年贰月初五日题,本月日臣許德第奉旨准依議。欽此!

户部臣等謹奏:

爲奉将諸社村名號議定改正之處,恭摺奏闻仰祈聖鉴事: 窃照諸城营镇之縂社村坊旧称名字,间有國音并不雅等字。臣等奏奉行摘出議定改正名號,疏陳于後。如蒙愈允,臣等遵即録送各該地方遵奉,用换嘉名,以垂永久。謹奏


Nằm trong tập sử liệu Minh Mạng tấu nghị, bản tấu về việc thay đổi các ĐD trên phạm vi cả nước có “quốc âm tịnh bất nhã” thành các “gia danh” do bộ Hộ soạn, được hoàng đế chuẩn y thi hành vào tháng 2 năm Minh Mạng thứ 5 (1824), đánh dấu một bước chuyển căn bản trong hệ thống ĐD của nhiều vùng đất, trong đó có dinh QN (địa phận gồm tỉnh QN và thành phố ĐN nay) - địa phương có số lượng ĐD được thay mới nhiều nhất. Đề tài đã giới thiệu và khảo sát nội dung phần thay đổi ĐD ở dinh QN trong bản tấu nghị trên và nêu lên một số đề xuất cho công tác hoạch định hành chính hiện nay. 根据1824年命名奏议史料中户部奏文的广南营地名更改,本项目收集了资料相当充分,进行实际田野考察了在广南省岘港市一带在资料所更改的九十九村落地名。项目已分析在广南营(即今广南省岘港市一带)地名更改的特点,更改方式以及旧地名的现存地盘所在。

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn