Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,852,473

 Luận án: Nghiên cứu môi trường sinh thái và văn hóa Quảng Nam Việt Nam thời cổ đại 越南广南古代生态环境与文化研究A study on the ancient ecological environment and culture of Quang Nam, Vietnam
Chủ nhiệm:  黎氏梅Le Thi Mai; Thành viên:  
Số: 123456 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

Tóm tắt luận án: Đề tài Nghiên cứu môi trường sinh thái và văn hóa Quảng Nam (Việt Nam) thời cổ đại 越南广南古代生态环境与文化研究 vận dụng lý luận của môn khoa học liên ngành lịch sử môi trường, sinh thái học văn hóa nghiên cứu sự biến thiên của các yếu tố môi trường tự nhiên, mối quan hệ giữa cư dân Quảng Nam (Tỉnh Quảng Nam – TP Đà Nẵng nay) với môi trường tự nhiên trong lịch sử (từ cách ngày nay khoảng 5000 năm đến thế kỉ 19).This research focus on the ancient ecological environment and culture of Quang Nam of Vietnam (now Quang Nam province and Da Nang city) with the environmental history and cultural ecology’s new perspective. According to the numerous archaeological achievements confirmed, Quang Nam history including three stages: there are about 5000 years ago to the 2nd century AD, during the prehistoric period; started the 2nd century to the 15th century during Champa kingdom period; from the 15th century to the 19th century during Nguyen Lords and Nguyen Dynasty period. 

This research focus on the ancient ecological environment and culture of Quang Nam of Vietnam (now Quang Nam province and Da Nang city) with the environmental history and cultural ecology’s new perspective. According to the numerous archaeological achievements confirmed, Quang Nam history including three stages: there are about 5000 years ago to the 2nd century AD, during the prehistoric period; started the 2nd century to the 15th century during Champa kingdom period; from the 15th century to the 19th century during Nguyen Lords and Nguyen Dynasty period. 生态环境、人地关系是当今任何区域、任何民族在发展过程中必须直面和探讨的问题。探究人类所赖以生存的自然界是人类回报大地母亲关怀的最好形式,更是人类认识世界的永恒命题。人地关系,即人类社会与自然环境的关系,是现代系属新史学学术动向的环境史、文化生态学等交叉学科的重要课题。由于人地关系本身包含着错综复杂而又密切相连的若干层面,因此从事这方面的研究必须采用边缘学科领域的途径,采取不同的交叉学科方法,四处寻找资料互为佐证并得出对旧问题的新认识、新见解。

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn