Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,198

 A Comparison of Algorithms used to measure the Similarity between two documents
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Khuat Thanh Tung, Nguyen Duc Hung, Le Thi My Hanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET); Số: Volume 4 Issue 4;Từ->đến trang: 1117-1121;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nowadays, measuring the similarity of documents plays an important role in text related researches and applications such as document clustering, plagiarism detection, information retrieval, machine translation and automatic essay scoring. Many researches have been proposed to solve this problem. They can be grouped into three main approaches: String-based, Corpus-based and Knowledge-based Similarities. In this paper, the similarity of two documents is gauged by using two string-based measures which are character-based and term-based algorithms. In character-based method, n-gram is utilized to find fingerprint for fingerprint and winnowing algorithms, then Dice coefficient is used to match two fingerprints found. In term-based measurement, cosine similarity algorithm is used. In this work, we would like to compare the effectiveness of algorithms used to measure the similarity between two documents. From the obtained results, we can find that the performance of fingerprint and winnowing is better than the cosine similarity. Moreover, the winnowing algorithm is more stable than others.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Nowadays, measuring the similarity of documents plays an important role in text related researches and applications such as document clustering, plagiarism detection, information retrieval, machine translation and automatic essay scoring. Many researches have been proposed to solve this problem. They can be grouped into three main approaches: String-based, Corpus-based and Knowledge-based Similarities. In this paper, the similarity of two documents is gauged by using two string-based measures which are character-based and term-based algorithms. In character-based method, n-gram is utilized to find fingerprint for fingerprint and winnowing algorithms, then Dice coefficient is used to match two fingerprints found. In term-based measurement, cosine similarity algorithm is used. In this work, we would like to compare the effectiveness of algorithms used to measure the similarity between two documents. From the obtained results, we can find that the performance of fingerprint and winnowing is better than the cosine similarity. Moreover, the winnowing algorithm is more stable than others.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn