Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,730,978

 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Toán ở Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Trần Văn Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Lê Thị Nguyệt
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: 03-NCKH ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn