Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,147,258

 Quản lý sinh viên dưới góc nhìn của người cán bộ giảng dạy.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Phi
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 9;Từ->đến trang: ;Năm: 2002
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sinh viên là một nhóm xã hội đặc biệt. Họ đang học tập để nắm lấy chuyên môn ở trình độc cao, đang chuẩn bị để bước vào hoạt động lao động của cán bộ khoa học. Phát huy tính tực giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của họ đòi hỏi người cán bộ giảng dạy không chỉ có nhiệt tình và tài năng sư phạm mà còn phải hiểu biết rõ đặc trưng tâm lý và hoạt động của sinh viên
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn