Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,301,559

 Nghiên cứu hạn chế sự thất thoát vốn đầu tư xây dựng công trình thông qua việc quản lý chi phí hợp đồng xây dựng
Chủ nhiệm:  Lê Thị Phượng; Thành viên:  
Số: T2016-06-36 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, trước những thay đổi chính sách vĩ mô của Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản nên công tác quản lý chi phí trong các dự án xây dựng trong môi trường ngày càng cạnh tranh và khó khăn luôn được Nhà nước và Chủ đầu tư quan tâm. Nhằm tăng quyền chủ động cho các chủ thể tham gia vào hoạt động đầu tư xây dựng công trình nói chung và công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng nói riêng, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan tới việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc lãng phí, thất thoát vốn ngân sách Nhà nước vào các công trình dự án xây dựng là rất lớn gây thiệt hại cho Nhà nước, tập thể và nhân dân, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước, gây trở ngại và còn là một trong những nguy cơ gây bất ổn định nền kinh tế xã hội. Đây là vấn đề cấp bách đang đặt ra cho toàn xã hội, các cấp quản lý và các đơn vị có liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhằm tìm cách ngăn ngừa, hạn chế việc điều chỉnh tăng chi phí ở các dự án xây dựng.

Do đó, để tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn, chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tư, vấn đề quản lý chi phí đầu tư xây dựng cần được quan tâm hơn nữa trong suốt quá trình hình thành, triển khai thực hiện đến kết thúc dự án đầu tư xây dựng công trình. Thông qua hợp đồng xây dựng, tác giả đưa ra các đề xuất nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh vốn đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả cho các dự án. Đây chính là trọng tâm nghiên cứu của đề tài.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn