Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của hợp tác kinh tế ASEAN-Hoa Kỳ đối với an ninh và phát triển khu vực. Tác giả: Lê Thị Phương Loan, Võ Thị Giang. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & Quốc tế học tại Việt Nam” năm 2020. Số: ISBN 978-604-9947-67-4. Trang: tr.296-311. Năm 2020. (Jun 24 2020 3:16PM)
[2]Bài báo: Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại với châu Mỹ Latinh của chính quyền Tổng thống Obama. Tác giả: Lê Thị Phương Loan. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2019, NXB ĐHQGHN, ISBN 9 786 049 805 714. Số: 2019. Trang: 281-291. Năm 2019. (Jun 2 2019 10:56PM)
[3]Bài báo: Japan’s growing soft power in its relations with ASEAN in period 2005-2017. Tác giả: Lê Thị Phương Loan, Võ Thị Giang. The 5th international conference on Language, Society and Culture in Asian contexts (LSCAC2018), ISBN 9786024622480. Số: 2019. Trang: 321-333. Năm 2019. (Jun 9 2019 9:59PM)
[4]Bài báo: Mức độ hiểu biết của sinh viên trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng về dịch chuyển lao động trong ASEAN: Thực trạng và kiến nghị . Tác giả: Lê Thị Phương Loan, Võ Thị Giang . Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2018, NXB ĐHQGHN, ISBN 978-504-961-677-8. Số: 2018. Trang: 356-366. Năm 2018. (May 19 2018 11:30PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu mô hình phát triển Đàn ngỗng bay và bài học cho Việt Nam. Tác giả: Lê Thị Phương Loan, Lê Phương Mỹ Hiền. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10(119).2017. Trang: 23-27. Năm 2017. (Dec 15 2017 10:53PM)
[6]Bài báo: Một số giải pháp nhằm áp dụng chương trình mô phỏng cuộc họp Liên Hợp Quốc cho sinh viên khoa Quốc tế học-ĐHNN-ĐHĐN . Tác giả: Lê Thị Phương Loan; Võ Thị Giang . Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(113).2017. Trang: 6-11. Năm 2017. (Dec 15 2017 10:57PM)
[7]Bài báo: The impacts of American Pivot to Asia policy on ASEAN . Tác giả: Lê Thị Phương Loan. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(115) 2017. Trang: 82-86. Năm 2017. (Aug 22 2017 10:05AM)
[8]Tham luận: Từ làn sóng văn hóa Hallyu đến quyền lực mềm của Hàn Quốc - Hướng đi cho Việt Nam . Tác giả: Trần Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Phương Loan. Tuyển tập công trình Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập, ISBN 9786048425173. Trang: 122-127. Năm 2017. (Aug 22 2017 10:11AM)
[9]Bài báo: Khả năng áp dụng chương trình tiếng Anh theo phương pháp dạy ngoại ngữ Dựa vào nội dung cho sinh viên năm 1,2 khoa Quốc tế học. Tác giả: Lê Thị Phương Loan. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 32:36. Năm 2016. (Mar 30 2016 10:21PM)
[10]Bài báo: An introduction to operation of American Non-governmental Organizations in Danang Healthcare sector from 2001-2011. Tác giả: Lê Thị Phương Loan
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 115-119. Năm 2015. (Feb 1 2016 3:34PM)
[11]Bài báo: Đặc trưng quan hệ người dạy và người học trong giáo dục dựa vào đầu ra. Tác giả: Lê Thị Phương Loan. Tạp chí Tâm lý học xã hội. Số: 10. Trang: 17-23. Năm 2015. (Feb 1 2016 8:07AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: American soft power in Southeast Asia from 2009-2019. Authors: Lê Thị Phương Loan. International Conference on Prospect of structure in Asia Pacific to 2025 and Viet Nam’s response. No: ISBN: 978-604-77-7805-8. Pages: 226-236. Year 2020. (Jun 24 2020 3:18PM)
[2]Article: Orientation to Improving Content and Form of Sport and Exercise for Secondary School Pupils in Central Highlands Vietnam. Authors: Tran Huu Hung, Nguyen Xuan Hien, Le Thi Phuong Loan,. Entire Research National Quarterly Research Journal. No: Vol. 9, issue I. Pages: 75:86. Year 2017. (Mar 3 2017 8:53AM)
[3]Article: The Relationship Between Anxiety and Sporting Achievements of Students at Danang University. Authors: Nguyen Xuan Hien, Nguyen Hang Phuong, Le Thi Phuong Loan. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. No: 24(1). Pages: 25:30. Year 2016. (Mar 3 2017 8:51AM)
[4]Article: The importance of English towards ASEAN socio-cultural community and solutions for Vietnam. Authors: Lê Thị Phương Loan. Hội thảo quốc tế: Cộng đồng ASEAN sau 2015: Cơ hội và thách thức. No: NXB KHXH. Pages: 501-511. Year 2015. (Feb 1 2016 3:37PM)
[5]Article: Test and context: the use of the test of academic literacy levels (TALL) at a tertiary institution in Vietnam. Authors: Le P. Loan, Du Plessis, Colleen & Weideman, Albert.. SAALT Journal for Language Teaching. No: 45(2). Pages: 115-131. Year 2011. (Feb 1 2016 3:40PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn