Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,050

 Một số giải pháp nhằm áp dụng chương trình mô phỏng cuộc họp Liên Hợp Quốc cho sinh viên khoa Quốc tế học-ĐHNN-ĐHĐN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Phương Loan; Võ Thị Giang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 4(113).2017;Từ->đến trang: 6-11;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm tổng quan thông tin về chương trình mô phỏng cuộc họp Liên Hợp Quốc (MUN), đánh giá những tác động của chương trình đối với giới trẻ Việt Nam, đồng thời đánh giá mức độ quan tâm đối với những chương trình mô phỏng thực tế học thuật của 185 sinh viên Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra, bài nghiên cứu khảo sát số lượng sinh viên mong muốn trải nghiệm MUN. Kết quả cho thấy 100% người tham gia có thái độ tích cực về MUN và 79,3% sinh viên Khoa Quốc tế học mong muốn tham gia MUN. Bài nghiên cứu cũng đề xuất cách thức tổ chức chương trình dành riêng cho sinh viên Khoa Quốc tế học nhằm mang lại một sân chơi chuyên nghiệp, bổ ích, góp phần vào việc nâng cao kiến thức cũng như phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên.
ABSTRACT
The study aims at providing an overview on Model United Nations (MUN), evaluating its impacts on Vietnamese young participants. Also, this paper surveys 185 students of Department of International Studies, University of Foreign Language Studies (UFLS), The University of Danang about their interest in academic simulation programs and the possibility to participate in a MUN to be organized in UFLS. The result shows that all former MUN participants (100 per cent) have positive attitude towards MUN. In addition, among 155 UFLS respondents, 79.3 per cent agree to join MUN to be organized in The University of Danang. Accordingly, the paper suggests solutions to organizing MUN for students of the Department of International Studies in an effort to enrich their knowledge-of-the-field and develop soft skills. In addition, MUN has been considered a useful academic playground for students of the Department of International Studies, UFLS, The University of Da Nang.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn