Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,509

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vấn đề chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia. Số: 2020. Trang: 29-36. Năm 2020. (Jun 14 2021 4:40PM)
[2]Bài báo: Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch và những vấn đề đặt ra từ sự tác động của đại dịch Covid-19. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học phát triển du lịch ở Quảng Nam và Đà Nẵng hậu Covid-19: thực trạng và giải pháp. Số: 2020. Trang: 373-383. Năm 2020. (Jun 14 2021 4:45PM)
[3]Bài báo: Đóng góp của Phật giáo đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân trong thời kì phát triển và hội nhập quốc tế. Tác giả: Trần Hồng Lưu, Lê Thị Tuyết Ba. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia - Phật giáo với hoạt động bảo đảm an sinh xã hội: một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Số: 2020. Trang: 668-675. Năm 2020. (Jun 14 2021 5:07PM)
[4]Bài báo: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tác giả: Ngô Văn Hà - Lê Thị Tuyết Ba. Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế". Số: 131/QĐ-ĐHQGTPHCM. Trang: 199-215. Năm 2019. (Jul 3 2020 4:34PM)
[5]Bài báo: Tìm hiểu dinh Bà Thiên Y-a-na ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Đinh Văn Trọng - Lê Thị Tuyết Ba. Tạp chí Xưa và Nay. Số: 512. Trang: 56 - 59. Năm 2019. (Jul 3 2020 4:43PM)
[6]Bài báo: Đạo đức cách mạng trong Di chúc Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, Đảng viên hiện nay. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Hội thảo khoa học " 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". Số: 17-5. Trang: 77-80. Năm 2019. (Aug 14 2019 11:46AM)
[7]Bài báo: Ảnh hưởng của Phật giáo đến việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trong điều kiện hiện nay. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Tạp chí Khoa học và Giáo dục. Số: 15. Trang: 42- 47. Năm 2019. (Jul 2 2019 3:43PM)
[8]Bài báo: Nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Hồng Lưu - Lê Thị Tuyết Ba. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay". Số: 522QĐ-NXBLĐXH-10/10/2019. Trang: 177-185. Năm 2019. (Aug 14 2020 5:54PM)
[9]Bài báo: Quan điểm dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả: Đinh Văn Trọng - Lê Thị Tuyết Ba. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm dân vận Giá trị lý luận và thực tiễn. Số: 717/QĐ-NXBĐaN. Trang: 110-123. Năm 2019. (Aug 14 2020 6:00PM)
[10]Bài báo: Hồ Chí Minh cải biến các phạm trù đạo đức Nho giáo xây dựng nền đạo đức mới. Tác giả: Trần Hồng Lưu - Lê Thị Tuyết Ba (đồng tác giả). Hội thảo khoa học quốc tế - Hà Nội. Số: 12/2016. Trang: 393- 399. Năm 2016. (Apr 6 2017 10:20PM)
[11]Bài báo: Ảnh hưởng tích cực của Phật giáo đến việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trong điều kiện hiện nay. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Hội thảo khoa học quốc tế - Hà Nội. Số: 12/2016. Trang: 32 - 38. Năm 2016. (Apr 6 2017 9:54PM)
[12]Bài báo: Tăng cường vai trò của pháp luật tạo môi trường thuận lợi cho việc xây dựng đạo đức kinh doanh hiện nay. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Vai trò văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Số: tháng 5. Trang: 223-230. Năm 2015. (Sep 30 2015 4:03PM)
[13]Bài báo: Bản sắc văn hóa dân tộc là nguồn lực quan trọng trong điều kiện hiện nay. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: 171-172. Trang: 12-16. Năm 2014. (Apr 4 2015 4:31PM)
[14]Bài báo: Vấn đề tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 02(123)/2014. Trang: 33-37. Năm 2014.
(Jul 17 2014 9:03PM)
[15]Bài báo: Ý thức đạo đức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: 165. Trang: 27-31. Năm 2014. (Jul 17 2014 9:09PM)
[16]Bài báo: Tác động của nền kinh tế thị trường đến ý thức đạo đức ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Một số vấn đề lý luận thực tiễn cốt yếu về kinh tế, góp phần thực hiện tổng kết 30 năm đổi mới
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Tháng 5. Trang: 112-116. Năm 2014.
(Jul 17 2014 9:12PM)
[17]Bài báo: Khai thác nguồn lực con người Việt Nam để góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Kỷ yếu hội thảo khoa học Mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: Tháng 10. Trang: 167-171. Năm 2013. (Jul 17 2014 9:17PM)
[18]Bài báo: Về giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay. Tác giả: Tác giả. Đặc san Khoa học Công nghệ và Kinh tế Quảng Trị
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 38 - 41. Năm 2013.
(Sep 22 2013 2:31PM)
[19]Bài báo: Vấn đề tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội ở nước ta hiện nay (Kỷ yếu Hội thảo khoa học). Tác giả: Đồng tác giả. Trường Đại học Kinh tế. Số: Tháng 6. Trang: 116-119. Năm 2012. (Sep 22 2013 12:12PM)
[20]Bài báo: Bàn thêm về giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay. Tác giả: Tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10 (59). Trang: 75-78. Năm 2012. (Sep 22 2013 12:18PM)
[21]Bài báo: Về đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay (Kỷ yếu Hội thảo khoa học). Tác giả: Tác giả. Trường Đại học Kinh tế
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Tháng 11. Trang: 38-46. Năm 2012.
(Sep 22 2013 12:38PM)
[22]Bài báo: Sự biến đổi của ý thức đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (45). Trang: 159-164. Năm 2011. (Sep 8 2013 4:44PM)
[23]Bài báo: Sự biến đổi của ý thức đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4 (45). Trang: 159- 164. Năm 2011.
(Sep 19 2013 4:01PM)
[24]Bài báo: Phát triển kinh tế gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay (Kỷ yếu Hội thảo Khoa học). Tác giả: Tác giả. Trường Đại học Kinh tế
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Tháng 9. Trang: 86-90. Năm 2011.
(Sep 22 2013 11:43AM)
[25]Tham luận: Vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên trong điều kiện hiện nay. Tác giả: Tác giả. Kỉ yếu hội thảo Khoa học. Năm 2010. (Feb 24 2011 5:12PM)
[26]Bài báo: Vấn đề bản sắc dân tộc và quá trình hội nhập. Tác giả: Tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Năm 2006. (Feb 24 2011 5:10PM)
[27]Bài báo: Vai trò của pháp luật đối với việc hình thành và phát triển ý thức đạo đức ở nước ta hiện nay. Tác giả: Tác giả. Tạp chí Triết học
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 10. Năm 2006.
(Feb 24 2011 5:11PM)
[28]Bài báo: Tình cảm đạo đức và vấn đề bồi dưỡng tình cảm đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Tạp chí Triết học, Viện Triết học. Số: 1. Trang: 43 - 49. Năm 2005. (Feb 24 2011 5:10PM)
[29]Bài báo: Các nội dung và hình thức giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Năm 2004. (Feb 24 2011 5:06PM)
[30]Bài báo: Giá trị đạo đức truyền thống - Động lực tinh thần cho phát triển kinh tế. Tác giả: Tác giả. Kỉ yếu hội thảo Khoa học. Năm 2004. (Feb 24 2011 5:09PM)
[31]Bài báo: Các nội dung và hình thức giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng hiện nay, Tạp chí KHCN - Đại học Đà Nẵng số 1(5), 2004. Tác giả: Đồng tác giả
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(5). Trang: 62 - 66. Năm 2004. (Dec 31 2010 9:24AM)
[32]Bài báo: Giá trị đạo đức truyền thống - Động lực cho phát triển kinh tế, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nguồn lực và chính sách phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, Tổ chức tại trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, 2004. Tác giả: Tác giả
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trường Đại học Kinh tế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3. Trang: 43-47. Năm 2004.
(Dec 31 2010 9:24AM)
[33]Bài báo: Chuẩn mực đạo đức trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, Tạp chí Triết học số 10, 2003. Tác giả: Tác giả. Tạp chí Triết học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 10. Trang: 9-11. Năm 2003.
(Dec 31 2010 9:24AM)
[34]Bài báo: Chuẩn mực đạo đức trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Tác giả: Tác giả
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Triết học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 10. Năm 2003.
(Feb 24 2011 5:05PM)
[35]Bài báo: Vai trò của đạo đức đối với sự phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường. Tác giả: Tác giả. Tạp chí Triết học. Số: 5. Năm 2002. (Feb 24 2011 5:05PM)
[36]Bài báo: Vai trò của đạo đức đối với sự phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện Kinh tế thị trường, Tạp chí Triết học số 5, 2002. Tác giả: Tác giả. Tạp chí Triết học. Số: 5. Trang: 26-28. Năm 2002. (Dec 31 2010 9:24AM)
[37]Bài báo: Vấn đề bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống trong nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam, Tạp chí Triết học số 1, 1999. Tác giả: Tác giả
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Triết học. Số: 1. Trang: 9-11. Năm 1999. (Dec 31 2010 9:24AM)
[38]Bài báo: Vấn đề bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Tác giả: Tác giả. Tạp chí Triết học. Số: 1. Năm 1999. (Feb 24 2011 5:03PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn