Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hồ Chí Minh cải biến các phạm trù đạo đức Nho giáo xây dựng nền đạo đức mới
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu - Lê Thị Tuyết Ba (đồng tác giả)
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc tế - Hà Nội; Số: 12/2016;Từ->đến trang: 393- 399;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn