Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,496,714

 Dân tộc và vấn đề bản sắc dân tộc trong điều kiện hiện nay, Đề tài cấp ĐHĐN, 2006.
Chủ nhiệm:  Lê Thị Tuyết Ba; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T03-14-42 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn