Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Đề tài cấp Bộ, 2002 (tham gia).
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Hữu Ái; Thành viên:  
Số: B 2001-14-05 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn