Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,116,777

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đặng Vân Anh
Đề tài: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[2]Hoàng Quốc Hội
Đề tài: Vấn đề giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[3]Huỳnh Thị Thúy Linh
Đề tài: Giáo dục ý thức chính trị với vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia dân tộc cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[4]Nguyễn Thị Nguyệt
Đề tài: Giáo dục tư tưởng độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập quốc tế cho sinh viên trường cao đẳng nghề miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[5]Phan Thị Vĩnh
Đề tài: Vận dụng tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi vào việc giáo dục cho thế hệ trẻ hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[6]Võ Hoàng Diễm Thu
Đề tài: Tính thiện trong tư tưởng của Mạnh Tử với việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn