Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,828,080

 Quân dân đất Quảng chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ”,
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tiến Lương
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh- ĐHĐN, ; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1999
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn