Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,299,697

 Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Lịch sử Đảng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tiến Lương
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học kinh tế và QTKD, ĐHĐN
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2000
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn