Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,296,700

 Một số giải pháp gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tiến Lương
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học kinh tế nhân kỷ niệm 35 năm thành lập trường.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn