Trần Hồng Lưu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,486,420

 
Mục này được 32693 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Hồng Lưu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/09/1960
Nơi sinh: Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An.
Quê quán Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Triết học; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: TRIẾT HỌC; Tại: Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ
Dạy CN: Triết học, Lịch sử triết học, Lịch sử Mỹ học, Tôn giáo học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3956185; Mobile: 0914112884
Email: hongluu2009@gmail.com; luuhong2010@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

1985 Tt nghip khoa Triet hoc, Đại  học Tng hp Hà  Ni
1985 Bt đu cong tac tai Dai học Bach khoa- Kinh te Đà  Nng
Thạc sĩ tại Viện Triết học Việt Nam (1995)


Giảng viên khoa Khoa học Lý  lun Chính  trị , Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
2006 Hoàn  thành  lun an Tiến s Triet học tại  Vin khoa học xã  hôi vùng  Nam Bộ
 Hin là  Chủ  nhiêm Bộ  môn Nguyên lý  cơ  bản của  Chủ  nghĩa  Mác-Lênin, khoa Lý  lun Chinh trị Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mac-Lenin. Chủ nhiệm: nhiều người. Mã số: dfff2012. Năm: 2012. (May 16 2013 1:41PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Đề tài cấp ĐHĐN: Các giải pháp đảm bảo chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Chủ nhiệm: PGS,TS. Lê Hữu Ái. Thành viên: TS. Trần Hồng Lưu, ThS. Lê Đức Tâm, ThS.Lưu Thị Mai Thanh, NCS, Lâm Bá Hòa. Mã số: DD2012- 04- 09. Năm: 2012. (11/01/2013). Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Thành viên: Thành viên. Mã số: DD2012- 04- 09. Năm: 2012. (Oct 17 2013 8:11PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Phat huy vai tro doi ngu tri thuc trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Chủ nhiệm: nhiều người. Mã số: B2005-14-35. Năm: 2006. (Jan 14 2011 10:56AM)
[4] Đề tài chưa xác định: Tri thức khoa học và vai trò của nó đối với Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp ĐHĐN, 1999. . Chủ nhiệm: Trần Hồng Lưu. Thành viên: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Mã số: kx1999. Năm: 1999. (Dec 31 2010 10:30AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Dáp án de thi mon Triet hoc Mac-Lenin. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Hùng. Thành viên: jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. Mã số: gh1998. Năm: 1998. (Jan 14 2011 10:54AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Giáo trinh Triet hoc Mac Lenin. Chủ nhiệm: Nhiều người. Mã số: ghjj1994. Năm: 1994. (Jan 14 2011 10:53AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đóng góp của Nguyễn Ái Quốc cho chủ nghĩa duy vật lịch sử qua lý luận cách mạng Đông Dương. Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 5. Trang: 1-12. Năm 2021. (May 15 2021 11:19AM)
[2]Tham luận: PHẬT GIÁO HÒA HẢO- TÔN GIÁO ĐẬM CHẤT NAM BỘ. Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. NXB Hồng Đức. Trang: 381-394. Năm 2021. (Jan 12 2021 7:21AM)
[3]Bài báo: Từ diệu đế với vấn đề giáo dục đạo đức con người qua kinh Trung bộ. Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. TC Nghiên cứu Phật học. Số: 2. Trang: 80-91. Năm 2020. (Jan 12 2021 7:24AM)
[4]Tham luận: PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO CHO MIỀN TRUNG. Tác giả: TRAN HONG LUU. Kỉ yếu hội thảo quốc tế: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở MIỀN TRUNG. Trang: 550-560. Năm 2020. (Dec 30 2020 9:14AM)
[5]Tham luận: Đóng góp của Phật giáo đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân trong thời kì phát triển và hội nhập quốc tế. Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU và cộng sự. KỶ YẾU HT QUỐC GIA: PHẬT GIÁO VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. Trang: 653-688. Năm 2020. (Dec 1 2020 3:33PM)
[6]Tham luận: Rèn luyện đạo đức Phật giáo thông qua giáo dục khẩu nghiệp để phát triển bền vững xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hôi. Tác giả: TRAN HONG LUU. KỶ YẾU HT QUỐC GIA: PHẬT GIÁO VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. Trang: 668-676. Năm 2020. (Dec 1 2020 3:36PM)
[7]Tham luận: GIÁO DỤC KHẨU NGHIÊP- MỘT PHƯƠNG CÁCH RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI. Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. KỶ YẾU HT K H: THIỀN SƯ PHÁP LOA: SỰ NGHIỆP TU HÀNH, THIỀN HỌC VÀ DẤU ẤN LỊCH SỬ. Trang: 580-586. Năm 2020. (Dec 13 2020 4:25PM)
[8]Bài báo: Ý tưởng tri thức khoa học biến thành lực lượng sản xuất trực tiếp- thể hiện tầm nhìn xa của C. Mac trong việc giải phóng con người. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Tạo chí Nghiên cứu Con người. Số: 2. Trang: 2-11. Năm 2020. (Jul 22 2020 1:59PM)
[9]Tham luận: Chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức mới theo di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trang: 580-586. Năm 2020. (Jan 14 2020 5:09PM)
[10]Bài báo: Tư tưởng về Thời của Nguyễn Trãi. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Tạp chí Triết học. Số: 3. Trang: 45-53. Năm 2020. (Jun 1 2020 2:22PM)
[11]Bài báo: TRUNG DUNG TRONG TU TUONG KHONG TU. Tác giả: TRAN HONG LUU. TAP CHI TRIET HOC. Số: 11. Trang: 47-52. Năm 2020. (Dec 7 2020 8:45AM)
[12]Tham luận: Giáo dục đạo đức Phật giáo cho trẻ em để phát triển bền vững xã hội. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Hồng Đức, Hà Nội. Trang: 391-407. Năm 2019. (Dec 30 2019 8:56AM)
[13]Tham luận: Biện chứng giữa thông tin và tri thức trong xã hội hiện nay. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Lao động. Trang: 905-910. Năm 2019. (Nov 19 2019 9:07AM)
[14]Tham luận: Nâng caao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Hồng Lưu & Lê Tuyết Ba. Kỉ yếu hội thảo quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay, Nxb lao động. Trang: 177-187. Năm 2019. (Nov 19 2019 9:05AM)
[15]Tham luận: Đào tạo nguồn nhân lựccó trình độ cao, yếu tố quan trọng để phát triển bền vững duyên hải miền Trung. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Tạp chí cộng sản, Hội thảo khoa học tại Bình Thuận ngày 13-9-2019. Trang: 249-259. Năm 2019. (Oct 23 2019 4:55PM)
[16]Bài báo: Phong trào cách mạng Đông Dương trong tư tưởng Hồ Chí Minh- sự bổ sung cho lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mac. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Tạp chí Triết học. Số: 10. Trang: 22-30. Năm 2019. (Oct 23 2019 4:50PM)
[17]Tham luận: Đào tạo nhân lực cho phát triển nông nghiệp trình độ cao cho Tây Nguyên. Tác giả: Trần Hồng Lưu. NXB Khoa học xã hội. Trang: 158- 167. Năm 2019. (Oct 23 2019 5:09PM)
[18]Tham luận: Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Vesak2019, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc bài Tứ diệu đế với vấn đề giáo dục đạo đức toàn cầu, trong Kỉ yếu: Nền tảng giáo dục Phật giáo về đạo đức. Tác giả: TRAN HONG LUU. Nxb Tôn giáo, Hà Nội. Trang: trang 59-75. Năm 2019. (Aug 2 2019 9:37AM)
[19]Tham luận: - Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên, ngày 7/8/2019 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Bài: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao- yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên, trang. Tác giả: TRAN HONG LUU. NXB NÔNG NGHIỆP. Trang: 957-965. Năm 2019. (Aug 2 2019 9:40AM)
[20]Tham luận: Ý tưởng của Các Mác về tri thức khoa học biến thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Kỷ yếu hội thảo khoa học- Vận dụng quan điểm Các Mác về cuộc cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Trang: 200-207. Năm 2018. (Jul 13 2018 5:28PM)
[21]Bài báo: Kinh tế tri thữc: Từ ý tưởng đến hiện thực. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Tập chí Triết học. Số: 12. Trang: 35-44. Năm 2018. (Dec 27 2018 10:02PM)
[22]Tham luận: Hoàn thiện chính sách quản lý đất đai ở Tây Nguyên. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Kỷ yếu hội thảo quốc gia- Phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên năm 2018. Trang: 71-76. Năm 2018. (Jul 13 2018 5:17PM)
[23]Bài báo: Cách mạng công nghiệp 4.0 từ ý tưởng của Các Mác đến hiện thực. Tác giả: TS. Trần Hồng Lưu. NXB Lao động Xã hội, Hà Nội. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẬP I. Số: Quyết định xuất bản số 117/QĐ-NXBLĐXH, cấp ngày 10/4/2018. ISBN: 978-604-65-3447-1. Trang: 54-64. Năm 2018. (Apr 22 2018 5:55PM)
[24]Tham luận: Chính sách đất đai và sự phát triển bền vững ở Tây Nguyên. Hội thảo khoa học Quốc gia. Viện KHXHvùng Tây Nguyên và UBNDtỉnh Gia Lai tổ chức 3/11/2017. Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. Viện KHXHvùng Tây Nguyên. Trang: 229-234. Năm 2017. (Nov 19 2017 10:05AM)
[25]Bài báo: LUẬN BÀN VỀ HẠNH PHÚC. Tác giả: TRAN HONG LUU. Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn. Số: 31. Trang: 42-49. Năm 2017. (Nov 19 2017 10:08AM)
[26]Bài báo: Triết lý về Trời và Thời trong ngôn ngữ dân gian nước ta. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: 192. Trang: 35-39. Năm 2017. (Apr 5 2017 8:54AM)
[27]Bài báo: Chống chủ nghĩa cá nhân- một nội dung cốt lõi trong tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Triết học. Số: 317. Trang: 26-31. Năm 2017. (Jan 20 2018 5:37PM)
[28]Tham luận: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong điều kiện dào tạo tín chỉ ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Đại học Vinh. Trang: 147-157. Năm 2016. (Nov 5 2016 8:04PM)
[29]Bài báo: Tư tưởng về thời của Trần Quốc Tuấn. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Tạp chí Triết học. Số: 10. Trang: 45-53. Năm 2016. (Dec 16 2016 9:12AM)
[30]Bài báo: Chữ quốc ngữ trong triết lý hài hước của dân gian nước ta. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Hội thảo khoa học: Bình Định với chữ quốc ngữ. Số: 1. Trang: 381-387. Năm 2016. (Jan 15 2016 8:07PM)
[31]Tham luận: Quan tâm lợi ích chân chính cho cá nhân- động lực cho sự phát triển bền vững xã hội. Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. Tạp chí CỘNG SẢN- hỘI THẢO. Trang: 287-293. Năm 2016. (Dec 16 2016 8:57AM)
[32]Bài báo: Thông tin và tri thức trong quan hệ với báo và chí. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Kỉ yếu hội thảo khoa học CITA2016. Số: 11. Trang: 196-200. Năm 2016. (Dec 27 2016 6:50PM)
[33]Bài báo: Phát huy động lực văn hóa để phát triển bền vững đất nước theo tinh thần đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Tác giả: Trần Hồng LưuĐinh Văn Hùng. Hội thảo khoa học quốc gia. Đại học kinh tế quốc dân 9-2016. Số: 9. Trang: 160-170. Năm 2016. (Sep 22 2016 10:58AM)
[34]Bài báo: Triết lý hài hước trong ngôn ngữ dân gian. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Hội Sử học Việt Nam- TP Hồ Chí Minh, sách Bình Định với chữ quốc ngữ. Số: 12. Trang: 189-196. Năm 2016. (Dec 16 2016 9:15AM)
[35]Bài báo: Phát huy vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta theo tinh thần Đại họi XII. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Kỷ yếu hội thảo quốc gia. Đại học kinh tế quốc dân. Số: 9. Trang: 139-149. Năm 2016. (Sep 22 2016 10:54AM)
[36]Bài báo: Quan niệm của Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực thẩm mỹ toàn diện cho con người. Tác giả: Trần Hồng Lưu:. Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông. Số: 1. Trang: 65-72. Năm 2015. (May 5 2015 5:59PM)
[37]Bài báo: Vài cảm nhận vè mái trường thân yêu qua 40 năm trưởng thành. Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG, NXB ĐÀ NẴNG. Số: 11. Trang: 80-84. Năm 2015. (Dec 1 2015 5:11PM)
[38]Bài báo: Triết lý về trời và thời trong ngôn ngữ dân gian. Tác giả: Trần Hồng Lưu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Dân tộc và thời đại
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 11. Trang: 23-29. Năm 2015.
(Jan 15 2016 8:03PM)
[39]Tham luận: Phát triển khoa học xã hội ở miền Trung. Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. HOI THAO KHOA HOC QUOC GIA- VIỆN KHXH VÙNG TRUNG BỘ. Trang: 287- 298. Năm 2015. (Sep 28 2015 9:35PM)
[40]Tham luận: Thời thế và sự vận dụng của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong giai đoạn hiện nay . Tác giả: TS. Trần Hồng Lưu. Hội thảo Quốc tế "40 năm hòa bình- thống nhất- hội nhập", do ĐH Quốc gia Hà Nội- TP Hồ Chí Minh, ĐH Huế, ĐH Thủ Dầu Một đồng tổ chức. Trang: 1-15. Năm 2015. (May 5 2015 8:26PM)
[41]Tham luận: V.I.Lenin bàn về nền văn hóa mới. Hội thảo khoa học trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, tháng 5- 2015, Năm 2015. Tác giả: Tác giả: TS Trần Hồng Lưu.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trang: Trang: 7-12. Năm 2015. (Jun 11 2015 9:02AM)
[42]Tham luận: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị - Nhìn từ Đại học Đà Nẵng. Hội thảo Đại học Huế- Đại học sư phạm Đà Nẵng. Trang: 499-509. Tháng 6, năm 2015. Tác giả: Tác giả: TS. Trần Hồng Lưu.. Đại học Huế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 57-64. Năm 2015.
(Jun 11 2015 8:59AM)
[43]Bài báo: Góp thêm cách hiểu và báo và chí. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Lý luận chính trị và truyền thông. Số: 12. Trang: 70-78. Năm 2015. (Jan 9 2016 6:19PM)
[44]Tham luận: Tình hình nghiên cứu và giảng dạy các nhà tư tưởng Đức ở nước ta trước và sau năm 1990 và những vấn đề đặt ra. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Đại học KHXH & NHÂN VĂN Hà Nội. Trang: 310-316. Năm 2015. (Nov 14 2015 7:27PM)
[45]Tham luận: Để có nguồn nhân lực cao phục vụ sự phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI ĐÀ NẴNG. Trang: 101-107. Năm 2014. (May 28 2014 9:24PM)
[46]Bài báo: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về an sinh xã hội. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Dân tộc và Thời đại. Số: 10-11. Trang: 26-32. Năm 2014. (Dec 20 2014 9:13PM)
[47]Bài báo: Mối liên hệ giữa phạm trù bản chất và phạm trù quy luật trong phép biện chứng duy vật. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Tap chí Triết học
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 70-77. Năm 2014.
(Jan 27 2014 10:31AM)
[48]Tham luận: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong điều kiện đào tạo tín chỉ ở Đại học Đà Nẵng . Tác giả: TS. Trần Hồng Lưu. Hội thảo quốc gia
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 499-509. Năm 2014.
(Dec 31 2014 9:45PM)
[49]Tham luận: Giáo dục đạo đức cho sinh viên- yếu tố quan trọng tạo ra sự phát triển bền vững cho xã hội. . Tác giả: TS. Trần Hồng Lưu. Hội thảo quốc gia "Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay"
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 977-990. Năm 2014.
(Dec 31 2014 9:49PM)
[50]Bài báo: QUAN NIỆM CỦA V.I.LENIN VỀ NỀN VĂN HÓA MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. Tác giả: TS TRẦN HỒNG LƯU
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. TC Dân tộc & Thời đại, số 9- 2014, trang 58-62
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 9. Trang: 58-62. Năm 2014.
(Oct 24 2014 7:22PM)
[51]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thẩm mỹ cho con người, số 3, tháng 7, năm 2013, tr. 21- 27. . Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. TC Phát triển nhân lực. Số: 3. Trang: 21-27. Năm 2013. (Jul 25 2013 2:37PM)
[52]Bài báo: Tư tưởng về thời của Hồ Chí Minh. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. TC Khoa học xã hội Việt Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4. Trang: 22-28. Năm 2013.
(May 21 2013 5:45PM)
[53]Tham luận: Quan niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Chương trình Ngiên cứu Lý luận Chính trị KX04.10/11-15, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trang: 112-122. Năm 2013. (Oct 17 2013 7:50PM)
[54]Tham luận: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. . Tác giả: TS. Trần Hồng Lưu . Đại học kinh tế Đà Nẵng. Trang: 23-33. Năm 2013. (May 21 2013 5:48PM)
[55]Bài báo: Văn học cho ai?. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TP.HCM Số 271, ra ngày thứ năm, 12.9.2013.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 271. Trang: 20-22. Năm 2013.
(Sep 23 2013 5:07PM)
[56]Tham luận: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa "rút ngắn" ở nước ta trong bối cảnh tác động của toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và kinh tế tri thức. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Chương trình Ngiên cứu Lý luận Chính trị KX04.10/11-15, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 61-68. Năm 2013.
(Oct 17 2013 7:15PM)
[57]Bài báo: - NHÂN TỐ CƠ BẢN ĐỂ TẠO SỰ LIÊN KẾT KINH TẾ KHU VỰC Ở MIỀN TRUNG -TÂY NGUYÊN. . Tác giả: TS. Trần Hồng Lưu . TC Khoa học xã hội miền Trung. Số: 5. Trang: 16- 22. Năm 2013. (Nov 10 2013 4:31PM)
[58]Bài báo: Một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị trong điều kiện đào tạo tín chỉ ở Đại học Đà Nẵng /. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. . - H., // Tạp chí Giáo dục tr. Số: Số 302. Trang: 35-37. Năm 2013. (Jun 12 2015 5:51PM)
[59]Bài báo: Một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị trong điều kiện đào tạo tín chỉ ở Đại học Đà Nẵng /. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Giáo dục
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 302. Trang: 35-37. Năm 2013.
(Jun 12 2015 5:52PM)
[60]Bài báo: Tiến tới hoàn thiện các chính sách quản lý và sử dụng đất đai nhằm tạo lập sự phát triển bền vững ở khu vực Tây Nguyên. Tác giả: Trần Hồng Lưu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội thảo tạp chí Cộng sản. Số: 12. Trang: 123-133. Năm 2012. (Dec 17 2012 9:22PM)
[61]Tham luận: Vai trò và giải pháp để tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự phát triển bền vững của khu vực và đất nước, Kỷ yếu hội thảo khoa học trong dự án TRIG: Phát triển kinh tế xã hội miền Trung và Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế, Đà Nẵng 26/6/2012, tr. 365-370. . Tác giả: Trần Hồng Lưu. Đại học kinh tế Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Trang: 365-370. Năm 2012.
(Sep 9 2012 5:11PM)
[62]Bài báo: Trần Hưng Đạo- Anh hùng kiệt xuất của dân tộc. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. TC Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 11. Trang: 23-33. Năm 2012. (Nov 22 2012 6:36AM)
[63]Bài báo: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ góc nhìn văn hoá. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Đại học kinh tế Đà Nẵng. 25/9/2012. Số: 9. Trang: 69-78. Năm 2012. (Nov 4 2012 7:56PM)
[64]Bài báo: Hồ Chí Minh xây dựng nền đạo đức mới làm chuẩn mực cho chế độ mới. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Đại học kinh tế Đà Nẵng. 11/11/2012
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11. Trang: 29-38. Năm 2012.
(Nov 11 2012 1:37PM)
[65]Tham luận: Thông tin và tri thức trong xã hội đương đại. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Cao đẳng công nghệ thông tin Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 247-251. Năm 2012.
(Jul 19 2012 8:52AM)
[66]Bài báo: Để có nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tác giả: Trần Hồng Lưu
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Đại học Huế. Số: 12/2011. Trang: 143-148. Năm 2011. (Dec 3 2011 3:01PM)
[67]Bài báo: Ho Chi Minh is Idelogy of Cognition. Tác giả: Trần Hồng Lưu
. Tap chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 2. Trang: 8-11. Năm 2011.
(Jun 30 2011 4:00PM)
[68]Bài báo: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong điều kiện đào tạo tín chỉ. Tác giả: Trần Hồng Lưu- Nguyễn Hồng Cử. Đại học Đà Nẵng. Số: 12/2011. Trang: 105-111. Năm 2011. (Dec 10 2011 7:20PM)
[69]Bài báo: Vai trò của tri thức khoa học trong sự phát triển bền vững đất nước. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Đại học Kinh tế Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 418-426. Năm 2011.
(Oct 3 2011 9:16AM)
[70]Bài báo: Nám bắt thời cơ vượt qua thách thức để phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế nước ta trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trang: 427-435. Năm 2011. (Oct 3 2011 9:25AM)
[71]Bài báo: Nâng cao nhận thức và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Đại học Kinh tế Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 11. Trang: 57-68. Năm 2011.
(Nov 18 2011 7:39AM)
[72]Bài báo: Mua Xuan ngi ve su sang tao hai huoc trong van hoc dan gian. Tác giả: Tran Hong Luu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hoi Nha Van TP Ho Chi Minh. Số: 12. Trang: 1-5. Năm 2011. (Jan 14 2012 3:19PM)
[73]Bài báo: Ban them ve thong tin va tri thuc trong xa hoi hien dai. Tác giả: Tran Hong Luu. Tap chi Triet hoc. Số: 12. Trang: 34-39. Năm 2011. (Jan 14 2012 3:21PM)
[74]Tham luận: Dao tao nguon nhan luc co trinh do cao phuc vu su phat trien ben vung cua dat nuoc. Tác giả: Tran Hong Luu. Hoc vien Chinh tri-hanh chinh Khu vuc III-Đai hoc Kinh te Da Nang. Trang: 73-81. Năm 2011. (Jan 14 2012 3:27PM)
[75]Tham luận: Tao lap nghe nghiep cho thanh nien de phat trien xa hoi nhanh va ben vung. Tác giả: Tran Hong Luu. Hoc vien Chinh tri-hanh chinh Khu vuc III-Đai hoc Kinh te Da Nang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 82-94. Năm 2011.
(Jan 14 2012 3:30PM)
[76]Bài báo: Đào tạo tín chỉ và việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Kỷ yếu Hội thảo 5 năm đào tạo tín chỉ tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 11. Trang: 115-122. Năm 2011.
(Nov 19 2011 5:59PM)
[77]Bài báo: Ho Chi Minh ban ve ly luan nhan thuc. Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí Khoa học xã hội Viêt Nam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 9-14. Năm 2011.
(Jan 15 2011 9:34AM)
[78]Bài báo: Buc thu tinh cua nha Triet hoc gui nguoi yeu. Tác giả: Tran Hong Luu & KD. Chungta.com. Số: 1. Trang: 1-4. Năm 2011. (Apr 2 2012 4:08PM)
[79]Bài báo: Những giải pháp kích thích, tạo động lực cho giảng viên tích cực nghiên cứu khoa học/. Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Tạp chí Giáo dục,. Số: Số 250. Trang: 6-8. Năm 2010. (Jun 12 2015 5:49PM)
[80]Bài báo: Người nhập cư trong quá trình đô thị hóa ở Miền trung. Tác giả: Tran hong Luu. Hội thảo khoa học miền Trung và Tây nguyên, ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG- HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC 3. Số: In trong sách ĐÔ THI HOÁ Ở CÁC TỈNH MIEN TRUNG VÀ. Trang: 159-168. Năm 2010. (Jan 14 2011 10:29AM)
[81]Bài báo: Các giai phap kich thich loi ich vat chat va tinh than tao dọng lục cho giang vien tich cuc nghien cuu khoa học . Tác giả: Tran Hong Luu. Kỷ yêu hội thảo khoa học- GIAI PHAP TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THAM GIA NGHIEN CÚU KHOA HỌC VÀ CHUỶEN GIAO CONG NGHE. Số: BỘ GD VÀ ĐT TỔ CHỨC. Trang: 139-146. Năm 2010. (Jan 14 2011 2:34PM)
[82]Bài báo: Nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ Đảng viên. Tác giả: Tr an Hong Luu. In trong sách CÔNG TÁC LÝ LUẬN THỜI KỲ ĐỔI MỚI- ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC KX 04. Số: NXB Chinh trị quoc gia. Trang: 158-169. Năm 2010. (Jan 14 2011 10:37AM)
[83]Bài báo: Vai trò và giải pháp phát triển tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tác giả: Tran Hong Luu. Trong kỷ yếu hội thảo quốc gia liên kết các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh tại ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Trang: 50-59. Năm 2010. (Jan 14 2011 10:40AM)
[84]Bài báo: Vai trò của tri thức khoa học trong việc thúc đẩy và hồi phục phát triển kinh tế. Tác giả: Tran Hong Luu. Tại hội thảo khoa học , PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 286-294. Năm 2010.
(Jan 14 2011 10:44AM)
[85]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc kế thừa những nét tốt đẹp trong truyền thống dân tộc. Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 4. Trang: 71-78. Năm 2010. (Jan 14 2011 10:46AM)
[86]Bài báo: Giáo dục ly tuong đao đuc cho sinh vien- nguon nhan luc tao ra su phat trien ben vũng trong giai đoạn phat trien kinh te thi truong. Tác giả: Tran Hong Luu. Hoi thap khoa học- GIAI PHAP NANG CAO CHAT LUONG GIANG DẠY CÁC MON LY LUAN CHINH TRỊ TRONG CÁC TRUONG ĐẠI HỌC. ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG TÔ CHỨC. Trang: 172-180. Năm 2010. (Jan 14 2011 2:39PM)
[87]Bài báo: Đao tao nge nghiep cho thanh nien- yeu to quan trọng dảm bao cho viec giai quyet van de an sinh và phat trien xa hoi. Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 187-194. Năm 2010. (Jan 14 2011 2:43PM)
[88]Bài báo: Giao dụcđaođuc ly tuong cho sinh vien. Tác giả: Tran Hong Luu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. KY YEU HOI THAO KHOA HOC 35 NAM PHAT TRIEN VÀ HOI NHAP ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG 1975-2010
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 265-271. Năm 2010.
(Jan 14 2011 2:47PM)
[89]Bài báo: Giáo dục đào tạo cho sinh viên - nguồn nhân lực tương lai sẽ tạo ra sự phát triển bền vững cho xã hội. Tác giả: Trần Hồng Lưu
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo khoa học cấp bộ LIÊN KẾT KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 213-220. Năm 2009.
(Jan 14 2011 10:21AM)
[90]Bài báo: Vai trò của tri thức khoa học trong việc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa ở miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Tran Hong Luu. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN, ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG VÀ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC 3. Năm 2009. (Jan 14 2011 10:32AM)
[91]Bài báo: Gíao dục cần phát huy tính sáng tạo của người học. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Giáo dục Thời đại
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2009.
(Jan 15 2011 10:23AM)
[92]Bài báo: " Gíáo dục đạo đức cho sinh viên- Nguồn nhân lực tương lai sẽ tạo ra sự phát triển bền vững cho xã hội", Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Bộ:LIÊN KẾT KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN, tháng 4/ 2009, tr.213-220. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 213-220. Năm 2009.
(Dec 31 2010 10:31AM)
[93]Bài báo: 40, "Trí nhớ ngày nay còn đắc dụng", Dân trí điện tử, Thứ Ba ngày 24/3/2009, Diễn đàn. Tác giả: TRAN HONG LUU. DÂN TRÍ. Số: 3. Trang: 2-5. Năm 2009. (Dec 31 2010 10:31AM)
[94]Bài báo: Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 6. Trang: 55-60. Năm 2009. (Jan 14 2011 10:25AM)
[95]Bài báo: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao - yếu tố quan trọng để mở rộng liên kết kinh tế khu vực Miền trung - Tây Nguyên. Tác giả: Tran hong Luu. Kỷ yếu hội thảo tại Đai học Kinh tế cấp Bộ, LIÊN KẾT KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 185-195. Năm 2009.
(Jan 14 2011 10:17AM)
[96]Bài báo: Chủ nghĩa Mác - Lênin trước sự tác động và ảnh hưởng của toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ hiện nay. Tác giả:  Trần  Hông Lưu. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 2. Trang: 17-20. Năm 2008. (Jan 14 2011 10:04AM)
[97]Bài báo: Nguồn nhân lực có trình độ cao - yếu tố quan trọng để mở rộng sự liên kết kinh tế khu vực miền trung. Tác giả: Tran Hong Luu. Diễn đàn kinh tế miền Trung và Hội thảo liên kết kinh tế vùng trọng điểm miền Trung 2008 tại Đại học kinh tế Đà Nẵng. Năm 2008. (Jan 14 2011 10:08AM)
[98]Bài báo: Quan điểm nhân nghĩa trong tư tưởng Hồ Chí Minh và việc giáo dục nhân cách cho thanh niên, sinh viên hiện nay. Tác giả: Tran  Hong Luu. Hội thảo khoa học tại Đai học kinh tế Đà Nẵng : Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới hiện nay
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 25-29. Năm 2008.
(Jan 14 2011 10:11AM)
[99]Bài báo: Giáo dục đào tạo phải gắn liền với nhu cầu xã hội. Tác giả: Tran Hong Luu. Hội thảo khoa học: Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội"ĐẠI HỌC KINH TE ĐÀ NẴNG. Trang: 18-25. Năm 2008. (Jan 14 2011 10:13AM)
[100]Bài báo: 30, Trần Hồng Lưu (2008), "Dự án bia tiến sỹ còn nhiều dấu hỏi", Báo Dân trí điện tử, thứ Năm, 23/10/2008. Tác giả: TRAN HONG LUU. DÂN TRÍ. Số: 9. Trang: 7-9. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:31AM)
[101]Bài báo: "Vì sao sinh viên khối kỹ thuật học hệ tín chỉ lại kém", Dân trí điện tử, thứ Năm 4/12/2008, Diễn đàn. Tác giả: TRAN HONG LUU. DÂN TRÍ BAO MANG VN. Số: 9. Trang: 1-3. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:31AM)
[102]Bài báo: Nhan luc chat luong cao- yeu tô quyet dinh su phat trien ben vung . Tác giả: Tran Hong Luu. Trong KY YEU HOI THẢO, DIEN DÀN KINH TE MIEN TRUNG, TO CHÚC TẠI RESORT FURAMA, ĐÀ NẴNG 24/4/2008
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2008.
(Jan 14 2011 3:05PM)
[103]Bài báo: Đôi điêu gop thêm ve dan tri nuoc nhà. Tác giả: Tran Hong Luu
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Chuyên mục an ninh văn hoá, Báo An ninh Thế gioi. Số: 793. Trang: 14-15. Năm 2008. (Jan 15 2011 9:44AM)
[104]Bài báo: Cân can trọng khi dung bia tien sy thoi nay. Tác giả: Tran Hong Luu . Mục an ninh Văn hoá, báo An ninh thế gioi. Số: 804. Trang: 1,14-15. Năm 2008. (Jan 15 2011 9:48AM)
[105]Tham luận: Chu nghia Mac-Lenin trong thoi dai moi. Tác giả: Tr an Hong Luu . Hoi thao khoa học cap Bộ- QUAN NIEM VE BAN CHAT KHOA HOC VA CACH MANG CUA CHU NGHIA MAC-LENIN, TẠI HỌC VIEN CHÍNH TRỊ QUỐC GAI, TỔ CHUC TẠI ĐÀ NẴNG. Năm 2007. (Jan 14 2011 3:01PM)
[106]Tham luận: Hồ Chí Minh bàn về tác hại của phong tục tập quán xấu ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học kinh tế Đà Nẵng. Trang: 89-95. Năm 2007. (Jan 14 2011 10:01AM)
[107]Bài báo: Bàn thêm về cấu trúc tri thức khoa học. Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 5. Trang: 19-25. Năm 2006. (Jan 14 2011 9:55AM)
[108]Bài báo: Sự phát triển trong nhận thức của Đảng ta về vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 6. Trang: 1-6. Năm 2006.
(Jan 14 2011 9:57AM)
[109]Bài báo: Tư tưởng của Cac Mac về sự thống nhất các tri thức khoa học. Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí Khoa học xã hội
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 8. Trang: 18-25. Năm 2005.
(Jan 14 2011 9:53AM)
[110]Bài báo: Đạo- Triết lý vô vi, tri chỉ trong Đao đức kinh của Lão Tử. Tác giả: Tran hong Luu
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 8. Trang: 19-23. Năm 2004. (Jan 14 2011 9:37AM)
[111]Tham luận: Về việc phát huy động lực tinh thần trong phát triển kinh tế. Tác giả: Tran hong Luu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo đề tài cấp nhà nước KX 01-08, Đại học Kinh tế Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 61-68. Năm 2004.
(Jan 14 2011 9:41AM)
[112]Tham luận: Vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là kinh tế nhà nước. Tác giả: Tran hong Luu. Kỷ yếu hôi thảo khoa học:, Đề tài cấp Nhà nước , KX 01, Đại học kinh tế Đà Nẵng. Trang: 109-114. Năm 2004. (Jan 14 2011 9:47AM)
[113]Bài báo: Phong tục, tập quán xấu trong quan điểm Hồ Chí Minh, là những lực cản lớn của sự phát triển. Tác giả: Tran Hong Luu. Kỷ yếu hội thảo khoa học lần 3, Kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Số: Tập II. Trang: 512-517. Năm 2004. (Jan 14 2011 9:51AM)
[114]Bài báo: Để có nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tác giả: Tran  Hong Luu
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 10. Trang: 43-49. Năm 2004. (Jan 14 2011 9:44AM)
[115]Bài báo: Hồ Chí Minh nói về quá trình nhận thức. Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí sinh hoạt lý luận. Số: 2. Trang: 18-20. Năm 2003. (Jan 14 2011 9:34AM)
[116]Bài báo: Sự phát triển của Nguyễn Trãi về khái niệm dân tộc. Tác giả: Tran Hong Luu
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Triết học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 3. Trang: 24-28. Năm 2002.
(Jan 14 2011 9:28AM)
[117]Bài báo: Phát triển tri thức khoa học theo hướng nhân đạo. Tác giả: Tr an hong Luu. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 3. Trang: 38-40. Năm 2002.
(Jan 14 2011 9:30AM)
[118]Bài báo: Thông tin và tri thức trong xã hội hiện đại. . Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 4. Trang: 40-44. Năm 2002. (Jan 14 2011 9:32AM)
[119]Bài báo: Tri thuc khoa hoc phai đinh huong nhan dao. Tác giả: Tr an Hong Luu . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 9. Trang: 162-164. Năm 2002.
(Jan 14 2011 2:56PM)
[120]Bài báo: Về phạm trù quy luật và phạm trù bản chất trong Triết học. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 25-29. Năm 1998. (Oct 5 2011 7:38PM)
[121]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc giáo dục tri thức khoa học cho nhân dân. Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí sinh hoạt Lý luận
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 6. Trang: 21-23. Năm 1996.
(Jan 14 2011 9:24AM)
[122]Bài báo: Hồ Chí Minh bàn về giáo dục tri thức. Tác giả: Trần Hồng Lưu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Hội thảo khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh- Đại học Đại cương- Đại học Đà Nẵng. Trang: 18-20. Năm 1996. (Oct 5 2011 7:32PM)
[123]Bài báo: Thiếu hụt giáo viên dâu ngành điêu dáng lo cho cả xã hôi -- . Tác giả: Tran Hong Lư u. Tạp chí Giáo dục. Năm 1996. (Jan 15 2011 9:39AM)
[124]Bài báo: Tim hiểu quan điểm của Lenin về việc sử dụng tri thức tư sản trong thời kỳ quá độ. Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí Triết học. Số: 3. Trang: 65-68. Năm 1995. (Jan 14 2011 8:59AM)
[125]Bài báo: Vai trò của thông tin trong xã hội hiện đại. Tác giả: Tr a n Hong Luu
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền. Số: 1. Trang: 46-48. Năm 1995. (Jan 14 2011 9:21AM)
[126]Bài báo: Su can thiet cua viec giao duc the gioi quan phuong phap luan Triet hoc . Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí Sinh hoat Lý luận
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1. Trang: 17-22. Năm 1995.
(Jan 14 2011 2:52PM)
[127]Bài báo: Quan tâm đến đời sống giáo viên - nhân tố quyết định để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tác giả: Trần Hồng Lưu . Báo Nhân Dân
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: số báo 14627. Năm 1995.
(Jan 14 2011 9:04AM)
[128]Bài báo: Xác định khái niệm tri thức. Tác giả: Tran hong Luu. Tạp chí Nghien cứu Lý luận
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 2. Trang: 44-46. Năm 1995.
(Jan 14 2011 9:06AM)
[129]Bài báo: Sự hụt hẫng đội ngũ giáo viên đầu ngành - mối lo chung của toàn xã hội. Tác giả: Tran hong Luu. Tạp chí Khoa học và Tổ quốc. Số: 6. Trang: 19-20. Năm 1995. (Jan 14 2011 9:11AM)
[130]Bài báo: Cần tăng thêm tính thuyết phục của môn triết học Mac-Lenin. Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí Đại học và Trung học chuyên nghiêp. Số: 4. Năm 1995. (Jan 14 2011 9:17AM)
[131]Bài báo: Vai trò của tri thuc- thong tin trong xa hoi hien nay. Tác giả: Tr an Hong Luu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Sinh hoạt lý lụan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 4. Năm 1995.
(Jan 14 2011 2:54PM)
[132]Bài báo: Vai trò của giáo dục tri thức trong xã hội hiện đại. Tác giả: Tran Hong Luu. Tạp chí Nghiên cứu Lý luận. Số: 5. Trang: 22-25. Năm 1994. (Jan 14 2011 9:01AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: fffff fffff vv vvv ee vvv ffffffffff fffffffffffff. Authors: Trần Hồng Lưu. Đại học Quốc Gia Hà Nội. Pages: 19-36. Year 2016. (Dec 16 2016 9:03AM)
[2]Presentations: gggggccccccccccccccccccccccccccccccccc dđ dđ dđ dđ dd dd dd. Authors: Trần Hồng Lưu. Đại học KHXH và NV Hà Nội. Pages: 41- 48. Year 2016. (Dec 16 2016 9:00AM)
[3]Presentations: dddddd fff gggg gggg gggg gggg gggg gggg. Authors: Trần Hồng Lưu. Đại học quốc gia Hà Nội. Pages: 76-83. Year 2016. (Dec 16 2016 9:10AM)
[4]Presentations: fffffff dđ dđ vvvvvvvvvvvvvv ddd eeeeee ddd eeeeeeeeeeew edre. Authors: Trần Hồng Lưu. Đại học quốc gia Hà Nội. Pages: 67-73. Year 2016. (Dec 16 2016 9:06AM)
[5]Presentations: gggggccccccccccccccccc gggg ggg hhhhh gg. Authors: Trần Hồng Lưu. Đại học quốc gia Hà Nội. Pages: 109-115. Year 2016. (Dec 16 2016 9:09AM)
[6]Presentations: ttttt hhhh kkkkk fff dd vvvv vvvv cccc vvv dd w vvv vvv vvvv dd. Authors: TS Trần Hồng Lưu. Đại học KHXH & NHÂN VĂN Hà Nội. Pages: 310-316. Year 2015. (Nov 14 2015 7:33PM)
[7]Presentations: hh ff hh jj ggg vvvv vvvv rrr yyy uuuu iiii iii yyy ggg jjj kkk rrr ee. Authors: TS. Trần Hồng Lưu. Hội thảo Quốc tế "40 năm hòa bình- thống nhất- hội nhập", do ĐH Quốc gia Hà Nội- TP Hồ Chí Minh, ĐH Huế, ĐH Thủ Dầu Một đồng tổ chức. Pages: 1-15. Year 2015. (May 5 2015 5:09PM)
[8]Article: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam-giai đoạn 2001-2010 dưới góc nhìn chất và lượng. Authors: Trần Hồng Lưu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế; Chủ trì: UB Kinh tế của Quốc hội; Viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. No: Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011. Pages: 261-269. Year 2011. (Mar 2 2011 10:23AM)
[9]Article: Hồ Chí Minh kế thừa và cải tạo đạo đức Nho giáo xây dựng và phát triển nền đạo đức mới toàn diện. Authors: Tran Hồng Lưu. Hội thảo Quốc tế: Nho giáo Việt Nam truyền thống và đổi mới- Viện Triết học Việt Nam và Viện KTXH Đài Loan tổ chức tại Huế ngày 5-6/9/2011. Pages: 269-281. Year 2011. (Sep 14 2011 8:37PM)
[10]Article: Sự cải biến và phát triển một số khái niệm đạo đức-chính trị Nho giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Authors: Trần Hồng Lưu. Hội thảo Quốc tế: Mối quan hệ giữa Nho giáo và các trào lưu tư tưởng khác trong lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc, do Viện Triết học và Đại học Chungnam tổ chức ngày 8/9/2011
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: 156-164. Year 2011.
(Sep 14 2011 8:44PM)
[11]Article: JJNNNN. Authors: TRAN HONG LUU. DÂN TRÍ. No: 2. Pages: 4-5. Year 2009. (Dec 31 2010 10:31AM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 26 2021 9:25AM)(Jan 12 2021 7:30AM)(Dec 30 2020 9:17AM)(Dec 30 2020 9:20AM)(Dec 1 2020 3:42PM)(Jan 14 2020 5:12PM)(Nov 19 2019 9:11AM)(Dec 30 2019 8:59AM)(Apr 22 2018 9:27PM)(Apr 22 2018 5:59PM)(Sep 17 2018 10:00PM)(Nov 19 2017 10:17AM)(Dec 16 2016 10:20AM)(Sep 22 2016 11:01AM)(Feb 22 2016 1:56PM)(Jan 25 2016 9:31PM)(Feb 22 2016 2:02PM)(Feb 23 2016 4:44PM)(Nov 19 2017 10:13AM)(Oct 28 2013 9:47PM)(May 16 2013 1:33PM)(Feb 22 2016 1:54PM)(Aug 12 2012 3:46PM)(Jul 25 2013 9:58PM)(Oct 2 2013 7:04AM)(Jul 25 2013 9:45PM)(Jul 25 2013 9:55PM)(Jul 25 2013 9:40PM)(Jul 25 2013 9:51PM)(Jan 13 2011 9:03AM)(Jul 25 2013 9:53PM)(Oct 5 2015 4:23PM)(Sep 14 2014 4:09PM)
[1]NHÂN SINH QUAN TRONG KINH TTAN ƯỚC CỦA KYTO GIÁO Chủ biên: chủ biên. Nơi XB: NXB ĐÀ NẴNG. Năm 2021.
[2]PHẬT GIÁO NAM BỘ: CÁC HỆ PHÁI MỚI XUẤT HIỆN TẠI VÙNG NAM BỘ Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Hồng Đức. Năm 2021.
[3]PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở MIỀN TRUNG Chủ biên: Đồng tác giả. Nơi XB: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN 3. Năm 2020.
[4]THIỀN SƯ PHÁP LOA Chủ biên: Đồng tác giả. Nơi XB: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC THIỀN SƯ PHÁP LOA, QUẢNG NINH. Năm 2020.
[5]PHẬT GIÁO VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chủ biên: Tham gia. Đồng tác giả: đồng tác giả. Nơi XB: NXB Tôn giáo. Năm 2020.
[6]Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Giá trị lý luận và thực tiễn Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: XB đẠI HỌC QUỐC GIA tp hỒ cHÍ mINH. Năm 2020.
[7]Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Lao động. Năm 2019.
[8]Giáo dục đạo đức Phật giáo  trong trường học và xã hội Chủ biên: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Hồng Đức. Năm 2019.
[9]Tư tưởng triết học của Lão Tử qua tác phẩm Đạo đức kinh trong triết học Trung Hoa cổ đại Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2018.
[10]Ý thức pháp luật và vận dụng vào Quảng Nam hiện nay Chủ biên: chủ bien. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2018.
[11]Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn văn hóa Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2018.
[12]Anh hưởng của đạo đức Nho giáo đến tỉnh Bình Định và TP Đà Nẵng Chủ biên: Đồng chủ biên. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. Năm 2017.
[13]Bình Định với chữ quốc ngữ Chủ biên: tham gia. Đồng tác giả: đồng tác giả. Nơi XB: TP Hồ Chí Minh. Năm 2016.
[14]Văn hóa qua lăng kính của các vĩ nhân
Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả: Trần Hồng Lưu
Lê Thị Tuyết Ba
.
Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. Năm 2016.
[15]Chữ Quốc ngữ ở Việt Nam
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Sở văn hóa thông tin Bình Định. Năm 2016.
[16]VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA KINH DOANH TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
Chủ biên: KHÔNG không. Đồng tác giả: ĐỒNG TÁC GIẢ
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2016.
[17]Giảng dạy Triết học Đức ở Việt Nam
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2016.
[18]Xây dựng mạng lưới các nhà khoa học xã hội và một số dịnh hướng phát triển bền vững vùng Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Khoa học xã hội. Năm 2016.
[19]Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai ở Tây Nguyên gắn với phát triển bền vững Chủ biên: Tham gia. Đồng tác giả: đồng tác giả. Nơi XB: nxb cHÍNH TRỊ QUỐC GIA. Năm 2014.
[20]Đà Nẵng-Thành phố phát triển bền vững
Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: Nxb Thông tin và truyền thông. Năm 2013.
[21]Các chuyên đề và bài báo liên quan đến tri thức khoa học- Phần 3. Chủ biên: TS Trần Hồng Lưu. Nơi XB: Nxb Thông tin và truyền thông. Năm 2013.
[22]Tinh hoa họ Trần Việt Nam
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Văn hóa dân tộc. Năm 2013.
[23]Các chuyên đề và bài báo liên quan đến tri thức khoa học- Phần 2
Chủ biên: TS Trần Hồng Lưu. Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. Năm 2012.
[24]Tăng trưởng kinh tế Việt Nam-giai đoạn 2001-2010 Authors: Trần Hồng Lưu. Hội thảo khoa học Quốc tế; Chủ trì: UB Kinh tế của Quốc hội; Viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. No: Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011. Pages: 261-269. Year 2011. Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác gỉa
.
Nơi XB: Nxb ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Năm 2011.
[25]Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mac- Lenin
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Chính trị Quốc gia. Năm 2010.
[26]CÔNG TÁC LÝ LUẬN THỜI KỲ ĐỔI MỚI- ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC KX 04. Số:  Trang: 158-169. Năm 2010. Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: NXB Chinh trị quoc gia.. Năm 2010.
[27]Kỷ yếu hội thảo quốc gia liên kết các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh tại ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Trang: 50-59. Năm 2010. (14/01/2011) Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Năm 2010.
[28]Đô thị hóa ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Chính trị-Hành chính. Năm 2010.
[29]PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH. Trang: 286-294. Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb TP Hồ Chí Minh. Năm 2010.
[30]Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ơ Viet Nam hien nay. Chủ biên: Trần Hồng Lưu. Nơi XB: Chính trị Quốc gia. Năm 2009.
[31]Bài giảng Triết học
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 1996.
[32]VĨ NHÂN DƯỚI GÓC NHÌN TRI THỨC KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA Chủ biên: TRẦN HỒNG LƯU, LÊ THỊ TUYẾT BA. Đồng tác giả: TRẦN HỒNG LƯU, LÊ THỊ TUYẾT BA. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. Năm 2015.
[33]Thời thế và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay Chủ biên: TS Trần Hồng Lưu. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2014.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Vũ Tâm Thanh- K 35
Đề tài: Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

 2018

 2019

[2]Nguyễn Thị Hằng - K 34
Đề tài: Quan điểm về con người trong chủ nghĩa hiện sinh

 Thạc sĩ

 Đại học Kinh tế Đà Nẵng

 2018

 2019

[3]Nguyễn Hữu Anh K 30
Đề tài: Nhân sinh quan trong kinh Tân ước của Kito giáo

 Thạc sĩ

 Đại học Kinh tế Đà Nẵng

 2016

 2017

[4]Đinh Văn Hùng K 31
Đề tài: NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG KINH TRUNG BỘ

 Thạc sĩ

 ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

 2017

 2017

[5]Đinh Thị Lan Anh K 28
Đề tài:

Ý thức pháp luật và giáo dục  ý thức  chấp hành  Luật an toàn giao thông đường bộ cho học sinh trung học phổ thông ở Thành phố Đà Nẵng


 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[6]Nguyễn Duy Cảm K 28
Đề tài: Quan niệm “Lễ” của Khổng Tử với việc giáo dục đạo đức cho học sinh THPT tỉnh Bình Định hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[7]Nguyễn Thị Mai Vân, K 26
Đề tài: Tư tưởng Nho giáo về đạo đức người quân tử với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 2014

 2015

[8]Lưu Thị Thu Hằng, K 26
Đề tài:

Quan niệm về chữ "Hiếu" trong Nho giáo Khổng Mạnh với việc xây dựng gia đình văn hóa ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.

 Thạc sĩ

 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 2014

 2015

[9]Phạm Thị Hiến K24
Đề tài: Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[10]Thi Lý Phục K 25
Đề tài: “Tư tưởng triết học của Lão Tử trong tác phẩm “Đạo đức kinh”

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[11]Nguyễn Thị Kiều Nga K 25
Đề tài: “Quan hệ giữa con người và tự nhiên trong “Biện chứng của tự nhiên” của Ph.Ăngghen và vận dụng vào xây dựng thành phố môi trường ở Đà Nẵng hiện nay”

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[12]Lưu Văn Phong K24
Đề tài: Vận dụng quan niệm về Dân sinh của Hồ Chí Minh vào việc đảm bảo chính sách An sinh xã hội ở Đà Nẵng hiện nay.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[13]Trần Việt Quang K24 Quy Nhơn
Đề tài: “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên ở thành phố Quy Nhơn hiện nay”

 Thạc sĩ

 Đài học Đà Nãng

 2013

 2014

[14]Nguyễn Thị Thúy K23
Đề tài: Mối quan hệ biện chứng giữa phát triển xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái ở Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[15]Nguyễn Công Duẩn K23
Đề tài: Phát triển tri thức khoa học và công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Giáo viên Giỏi năm học 1995- 1996 . Năm: 1997.
[2] Giấy khen Giáo viên Giỏi năm học 1996-1997. Năm: 1997.
[3] Giấy khen Giáo viên giỏi năm học 1998-1999. Năm: 1999.
[4] Chứng nhận Giảng viên Giỏi năm học 2001-2002. Số: 111102. Năm: 2002.
[5] Chứng nhận Giảng viên Giỏi năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[6] Chứng nhận Giảng viên Giỏi năm học 2004-2005. Năm: 2005.
[7] Ky niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Năm: 2005.
[8] Chứng nhận Giảng viên Giỏi năm học 2005-2006. Năm: 2006.
[9] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2007-2008. Năm: 2008.
[10] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[11] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[12] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2011-2012. Năm: 2012.
[13] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Năm: 2013.
[14] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2012-2013. Số: Số 4682, ngày 12/08/2013 . Năm: 2013.
[15] Chiến sỹ thi đua cơ sở 2013-2014. Năm: 2014.
[16] Chiến sỹ thi đua cơ sở 2014-2015. Năm: 2015.
[17] Chien sy thi dua co so 2015-2016. Năm: 2016.
[18] Bằng khen Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Năm: 2016.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2016-2017. Năm: 2017.
[20] Chiến sỹ thi đua cơ sở 2017-2018. Năm: 2018.
[21] Bằng khen Bộ trưởng. Số: 4919/QQĐ-BTGDDT. Năm: 2018.
[22] Giấy khen. Số: 271-QĐ/BTV. Năm: 2018.
[23] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2018-2019. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[24] Giấy khen. Số: 312. QĐ/BTV. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử Mỹ học
Ngành: Khoa học XHNV
 2011 Cao học Triết  Địa học Đà Nẵng, Đại học Quy Nhơn
[2]Lịch sử Triết học phương Tây
Ngành: Khoa học XHNV
 1995 Giáo dục chính trị- sư phạm
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[3]Lịch sử Triết học, Triết học, Triết học Tôn giáo.
Ngành: Triết học
 1986 Cao đẳng, Đại học. Cao học  Các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, các trung tâm GDTX liên kết trên cả nước, Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng, Trung tâm từ xa Đại học Huế.
[4]Lịch sử Triết học phương Đông
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Sinh viên chuyên ngành và cao học  ĐHH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn